ทีมงาน
สมาชิกหลัก
ดร. ผกามาศ แซ่หว่อง
อุมาพร สังข์วรรณะ
บุญชู สุชาติเจริญยิ่ง
ระพีพันธ์ ระหงษ์
หัวหน้าทีม
ผู้ช่วยนักวิจัย
วิศวกร
นักวิเคราะห์เชิงธุรกิจ
ความร่วมมือ

1

หน่วยเทคโนโลยีเซรามิคเนื้อดินและเคลือบ ของศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องเคลือบดินเผา จ.ลำปาง

นายไพบูลย์ ศรีสุทัศน์
นางสาวจำนงค์ เกิดชาวนา

2

วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง
อาจารย์สมบูรณ์ แซ่หว่อง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคคูเมือง ผู้ประสานงาน
อาจารย์นิตินัย ชัยเสนา
อาจารย์วีระศักดิ์ บุญทันเสน

3

วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ
อาจารย์ธานินทร์ พุดซา (ก.ย.49 - )
นายอนันต์ อิ่มปาน (เม.ย.49 - )
นายอุทิศ เชียงสาพันธ์ (เม.ย.49 - )

4

ศูนย์วิจัยและพัฒนาของกรมประมง (ก.ค. 49- )
ดร.สุธีวัฒน์ สมสืบ สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล
สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง กรมประมง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร 02 562 0588
คุณเจษฎา เจริญวัฒน์ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
อ.ท่าใหม่ จ. จันทบุรี 22120 โทร 039 388116-8
คุณจิระภา โพธิ์ศรี ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดปทุมธานี
อ. หนองเสือ จ. ปทุมธานี 12170 โทร 0 2546 3186
คุณชัยสิทธิ์ เสนา ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดปทุมธานี
อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170 โทร 0 2546 3186

5

กรมวิชาการเกษตร
อาจารย์สมบูรณ์ ประภาพรรณพงศ์ นักวิชาการเกษตร 7 ว. สำนักวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร

6

ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
กลุ่มวิจัย รศ.ดร. อิทธิสุนทร นันทกิจ (ส.ค.49 - )

7

บุคลากร MTEC
นายกิตติชัย สมรูป (ม.ค. 48- มี.ค. 48)
นายจักรพันธ์ วงษ์แดง (ก.ค. 48- มี.ค. 49)
นายเอกสิทธิ์ คณฑา (2549-2552)

8

นักศึกษาแลกเปลี่ยนและนักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อน
Ms Chris Donovan จาก Research Experience for Teachers and Undergraduates Programs, Department of Materials Science and Engineering, University of Arizona กรกฎาคม 2548
นางสาวอรธิดา โกษาแสง มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมษายน 2549
นางสาวมนฤดี บัวหีบแก้ว มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมษายน 2549
นางสาวศุภมาส วิรุญจิตร สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เมษายน 2549
นางสาวสุวรรณา สมเจริญ สถาบันเทคโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เมษายน 2549
9.
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ผศ.สาธร ชลชาติภิญโญ (2551)

10

บริษัทเอกชนต่างๆ