คณะผู้เยี่ยมชมจากบริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
จำนวน 27 ท่าน
ในโอกาสเยี่ยมชมศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วัน อังคาร ที่ 24 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561
ระหว่างเวลา 09:00 ถึง 10 : 30 น.

Scroll Up