คณาจารย์นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  มหาวิทยาลัยพะเยา
เยี่ยมชมศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
จำนวน  74 คน
ในโอกาสเยี่ยมชมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561  เวลา 9.00 – 12.00 น.

Scroll Up