คณาจารย์และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนจิตรลด า
เยี่ยมชมศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
จำนวน 40 คน
ในโอกาสเยี่ยมชมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 8.30-14.00 น.

Scroll Up