คณาจารย์และนักเรียน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน
เยี่ยมชมศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
จำนวน 50 คน
ในโอกาสเยี่ยมชมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
วันพฤหัสบดี ที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00-12.00 น.

Scroll Up