รางวัล
IDEA สร้างสรรค์

ประเภท : อุปกรณ์การแพทย์ในประเภทการตรวจคัดกรอง การวินิจฉัย การรักษา และการผ่าตัด 
ผลงานที่ได้รับรางวัล : รถเข็นเอกซเรย์แบบนอน-นั่งสำหรับผู้ป่วย (RT Wheelchair)
นักวิจัยเจ้าของผลงาน : 

1. ดร.ดนุ พรหมมินทร์ ห้องปฏิบัติการอุปกรณ์การแพทย์ หน่วยวิจัยวิศวกรรมการแพทย์ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
2. นายปริญญา จันทร์หุณีย์ ห้องปฏิบัติการอุปกรณ์การแพทย์ หน่วยวิจัยวิศวกรรมการแพทย์ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
3. รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภวิทู สุขเพ็ง ภาควิชารังสีเทคนิค คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
4. นางสาวบริพัฒน์  กัดมั่น ภาควิชารังสีเทคนิค คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ชื่อรางวัลและเกียรติยศที่ได้รับ :  ASEAN Science and Technology Fellowship 2018/2019
หน่วยงานที่ให้รางวัลและเกียรติยศ : หน่วยงาน
1. USAID (United States Agency for International Development),
2. U.S. Mission to ASEAN,
3. ASEAN Secretariat
4. ASEAN Foundation
ผู้มอบ :  IDEA สร้างสรรค์
พิธีมอบรางวัลและเกียรติยศ : i-MEDBOT Innovation Contest 2018
สถานที่ : Central Plaza Grand Rama 9 
วันที่ :  4 สิงหาคม 2561

ที่มาและความสำคัญของรางวัลและเกียรติยศ    
     เสนอแนวคิดสร้างสรรค์ในการสร้างเสริม พัฒนา ป้องกัน และแก้ปัญหาสุขภาพ ยกระดับคุณภาพชีวิต สนองความต้องการของคนไทยทุกเพศทุกวัย โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ตอบโจทย์ปิดช่องว่างและสร้างโอกาสของการพัฒนา บนฐานของเทคโนโลยีที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันและมีโอกาสนำมาใช้งานได้จริง

รายละเอียดผลงาน
     ถ่ายภาพเอกซเรย์ได้ทุกส่วนของร่างกาย โดยตำแหน่งของแผ่นรับภาพด้านหลังพนักพิงเลื่อนได้ตลอดแนวเตียง โดยรถเข็นนี้ใช้ Actuator ในการปรับตำแหน่งต่าง ๆ ของรถเข็นเพื่อเพิ่มความนิ่มนวลในการปรับระดับและใช้วัสดุที่มีความแข็งแรงทนทานต่อการรับน้ำหนักผู้ป่วย และไม่ลดทอนคุณภาพลำรังสี ทำให้ได้ภาพเอกซเรย์ที่มีคุณภาพนำไปสู่ผลการวินิจฉัยถูกต้องของนักรังสีแพทย์ ลดการบาดเจ็บซ้ำซ้อนและเพิ่มความสะดวกสบายแก่ผู้ป่วย ลดโอกาสในการสูญเสียงบประมาณจากการบาดเจ็บจากการเคลื่อนย้ายและภาพเอกซเรย์เสีย ต้องถ่ายซ้ำ

 

Scroll Up