ผู้เข้าร่วมกิจกรรม Cluster Visit @ TSP : คณะผู้เข้าร่วมจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย อุตสาหกรรมยานยนต์
เยี่ยมชมศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
จำนวน 30 คน
ในโอกาสเยี่ยมชมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 – 17.00 น.

Scroll Up