กำหนดการเยี่ยมชม
คณะผู้เยี่ยมชมจากบริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
จำนวน 27 ท่าน
ในโอกาสเยี่ยมชมศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วัน พฤหัสบดี ที่ 14 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561
ระหว่างเวลา 09:00 ถึง 12 : 00 น.

Scroll Up