จำนวน 45 ท่าน
ในโอกาสเยี่ยมชม
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วัน จันทร์ ที่ 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561
ระหว่างเวลา 09:00 ถึง 11 : 30 น.

Scroll Up