วันที่ : 31 มีนาคม 2560
กลุ่มผู้เยี่ยมชม : ผู้เข้าร่วมงานเปิดบ้าน สวทช. ปี 5 (NSTDA Open House 2017)
NAC 2017 กลุ่ม D 4 Smart Function Food
จำนวน: 44 คน
เวลา : 8:30-16:30 น. 

Scroll Up