ผู้เข้าร่วมปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ สวทช. รุ่นที่ 5/2561
จำนวน 35 ท่าน
ในโอกาสเยี่ยมชมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
วัน พุธ ที่ 4 กรกฎาคม 2561 เวลา 13:00 - 16:00 น.

Scroll Up