วันที่ : 19 พฤษภาคม 2560
กลุ่มผู้เยี่ยมชม : คณาอาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
จำนวน: 40 คน
เวลา : 13:00 – 15:00 น.

Scroll Up