วันที่ : 21 เเมษายน 2560
กลุ่มผู้เยี่ยมชม : คณาจารย์และนักศึกษาภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ. พิษณุโลก
จำนวน: 45 คน
เวลา : 09:00-16:00 น.

Scroll Up