วันที่ : 3 พฤษภาคม 2560
กลุ่มผู้เยี่ยมชม : ผู้เข้าร่วมปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ สวทช. รุ่นที่ 4/2560
จำนวน: 35 คน เวลา : 09:00-16:00 น.

Scroll Up