นายดำริ สุโขธนัง
ประธานกรรมการ
 
 

ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล
นายณรงค์ ศิริเลิศวรกุล
รองประธานกรรมการ

 

นพ.จรัญ มหาทุมะรัตน์
กรรมการ

นายบุญหาญ อู่อุดมยิ่ง
กรรมการ

นายปริญญา สายน้ำทิพย์
กรรมการ

นายอนันต์ แก้วกำเนิด
กรรมการ

นายปราโมช รังสรรค์วิจิตร
กรรมการ

นายธีรเดช ทังสุบุตร
กรรมการ

นายวีระชัย เชาว์ชาญกิจ
กรรมการ

นายสันติ แม้นศิริ
กรรมการ

นายพสุ โลหารชุน
กรรมการ

นางปัทมา เธียรวิศิษฎ์สกุล
กรรมการ

นายจุลเทพ ขจรไชยกูล
กรรมการและเลขานุการ

นางอารี ธนบุญสมบัติ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ