ภาพกิจกรรมการเยี่ยมชม

คณะผู้เยี่ยมชมจากบริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

กำหนดการเยี่ยมชม คณะผู้เยี่ยมชมจากบริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จำนวน 27 ท่าน ในโอกาสเยี่ยมชมศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย...

ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน RDC 2018

จำนวน 45 ท่าน ในโอกาสเยี่ยมชม ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วัน จันทร์ ที่ 4 เดือน...

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม Cluster Visit @ TSPแก่คณะผู้เข้าร่วมจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560

วันที่ : 25 พฤษภาคม 2560 กลุ่มผู้เยี่ยมชม  : ผู้เข้าร่วมกิจกรรม Cluster Visit @ TSP แก่คณะผู้เข้าร่วมจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560 จำนวน: 40  คน  เวลา : 13.00-17.00 น....

ผู้เข้าร่วมโครงการค่ายบูรณาการกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ ด้านกีฬา ด้านดนตรีและศิลปะ

วันที่ : 9 พฤษภาคม 2560 กลุ่มผู้เยี่ยมชม : คณาจารย์และนักเรียนจากโครงการค่ายบูรณาการกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพ ผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ ด้านกีฬา ด้านดนตรีและศิลปะ จำนวน: 66 คน เวลา :...

คณาจารย์และนักศึกษาภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

วันที่ : 21 เเมษายน 2560 กลุ่มผู้เยี่ยมชม : คณาจารย์และนักศึกษาภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ. พิษณุโลก จำนวน: 45 คน เวลา : 09:00-16:00 น. FacebookTwitterGoogle PlusLine...

คณาอาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

วันที่ : 19 พฤษภาคม 2560 กลุ่มผู้เยี่ยมชม : คณาอาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา จำนวน: 40 คน เวลา : 13:00 – 15:00 น. FacebookTwitterGoogle...

คณาจารย์และนักศึกษาจากภาควิชาชีววิทยาและภาควิชาเคมี

วันที่ : 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 กลุ่มผู้เยี่ยมชม : คณาจารย์และนักศึกษาจากภาควิชาชีววิทยาและภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน: 30 คน เวลา : 09:30-11:30 น. FacebookTwitterGoogle...

Load More (12)
Scroll Up