ภาพกิจกรรมการเยี่ยมชม

ภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

National metal and materials technology center visitor’s Photos วันที่ : 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 กลุ่มผู้เยี่ยมชม : คณาจารย์และนักศึกษาภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์...

บุคคลากรจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

National metal and materials technology center visitor’s Photos วันที่ : 23 เมษายน พ.ศ. 2562 กลุ่มผู้เยี่ยมชม : บุคคลากรจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จำนวน: 10 คน เวลา :...

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

National metal and materials technology center visitor’s Photos วันที่ : 23 เมษายน พ.ศ. 2562 กลุ่มผู้เยี่ยมชม : สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์เทคโนลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จำนวน:...

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

National metal and materials technology center visitor’s Photos วันที่ : 19 มีนาคมคม 2562 กลุ่มผู้เยี่ยมชม : ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์...

การประปานครหลวง (กปน.)

National metal and materials technology center visitor’s Photos วันที่ : 14 มีนาคม 2562 กลุ่มผู้เยี่ยมชม : การประปานครหลวง (กปน.) จำนวน: 56 คน เวลา : 09:00-12:00 น. FacebookTwitterGoogle PlusLine...

Load More (46)
Scroll Up