คณาจารย์และนักเรียน โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน
จำนวน 35 ท่าน
ในโอกาสเยี่ยมชมศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น.

Scroll Up