ห้องปฏิบัติการอุปกรณ์การแพทย์

มีเป้าหมายวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาอุปกรณ์การแพทย์ ทั้งในด้านการป้องกัน วินิจฉัย รักษา และช่วยเหลือฟื้นฟูสภาพร่างกายแก่ผู้ป่วยที่เหมาะสมกับคนไทย โดยเฉพาะอุปกรณ์การแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับโรคที่มีผลกับสุขภาวะคนไทย โรคในผู้สูงอายุและผู้พิการ และอุบัติเหตุ โดยร่วมวิจัยและพัฒนากับแพทย์หลายสาขาในประเทศไทยเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ของนวัตกรรมอุปกรณ์การแพทย์สู่ภาคอุตสาหกรรมหรือสาธารณสุข มีแนวทางวิจัยอุปกรณ์การแพทย์ ดังนี้
• ด้านการป้องกัน
• ด้านการวินิจฉัย
• ด้านการรักษา
• ด้านการช่วยเหลือฟื้นฟูสภาพร่างกาย

เครื่องมืออุปกรณ์สำหรับการวิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนา รวมทั้งการผลิตอุปกรณ์การแพทย์

  • เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สำหรับงานทันตกรรม
  • ระบบผลิตวัสดุครอบฟัน/สะพานฟันเซอร์โคเนียด้วยเทคโนโลยี CAD/CAM/CNC
  • รองเท้าเฉพาะบุคคลสำหรับผู้สูงอายุ

  • รองเท้าเฉพาะบุคคล สำหรับพระสงฆ์ที่อาพาธด้วยโรคเบาหวาน
  • รถเข็นนั่งปรับนอนสำหรับการถ่ายภาพเอกซเรย์ผู้ป่วย (Rt wheelchair)
  • ตู้เก็บกล้องเอ็นโดสโคป

  • การพัฒนาเครื่องพิมพ์ขึ้นรูปสามมิติ (Rapid Prototype) ในการขึ้นรูปต้นแบบรวดเร็วทางการแพทย์และวัสดุฝังในเฉพาะบุคคล

ห้องปฏิบัติการวัสดุทางการแพทย์
คุณสุธินี แสงอรุณ (นักวิเคราะห์)
Email : sutinee.sae@mtec.or.th
โทรศัพท์ : 0 2564 6500 ext. 4321
โทรสาร : 0 2564 6402

Scroll Up