ภาพกิจกรรมเยี่ยมชม

ภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

National metal and materials technology center visitor’s Photos วันที่ : 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 กลุ่มผู้เยี่ยมชม : คณาจารย์และนักศึกษาภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน: 20 คน เวลา : 09:30-12:00 น.

ผู้เข้าร่วมปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ศว. รุ่นที่ 3

National metal and materials technology center visitor’s Photos วันที่ : 3 พฤษภาคม 2562 กลุ่มผู้เยี่ยมชม : ผู้เข้าร่วมปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ศว. รุ่นที่ 3 จำนวน: 10 คน เวลา : 13:00-15:00 น.

บุคคลากรจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

National metal and materials technology center visitor’s Photos วันที่ : 23 เมษายน พ.ศ. 2562 กลุ่มผู้เยี่ยมชม : บุคคลากรจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จำนวน: 10 คน เวลา : 09:00-16:00 น.

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

National metal and materials technology center visitor’s Photos วันที่ : 23 เมษายน พ.ศ. 2562 กลุ่มผู้เยี่ยมชม : สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์เทคโนลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จำนวน: 38 คน เวลา : 09:30-12:00 น.

คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

National metal and materials technology center visitor’s Photos วันที่ : 22 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 กลุ่มผู้เยี่ยมชม : คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จำนวน: 30 คน เวลา : 13:30 ถึง 16 : 00 น.

1 2 3 11
Scroll Up