ภาพกิจกรรมเยี่ยมชม

ผู้เข้าร่วมปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ สวทช. รุ่นที่ 6/2561

National metal and materials technology center visitor’s Photosวันที่ : 5 กันยายน 2561 เวลา 13:00 – 16:00 น.กลุ่มผู้เยี่ยมชม : ผู้เข้าร่วมปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ สวทช. รุ่นที่ 6/2561จำนวน: 35 คน เวลา : 13:00 – 16:00 น.

นักวิจัยเอ็มเทค รับรางวัล IDEA สร้างสรรค์ จาก TCELS

รางวัลIDEA สร้างสรรค์ ประเภท : อุปกรณ์การแพทย์ในประเภทการตรวจคัดกรอง การวินิจฉัย การรักษา และการผ่าตัด ผลงานที่ได้รับรางวัล : รถเข็นเอกซเรย์แบบนอน-นั่งสำหรับผู้ป่วย (RT Wheelchair)นักวิจัยเจ้าของผลงาน :  1. ดร.ดนุ พรหมมินทร์ ห้องปฏิบัติการอุปกรณ์การแพทย์ หน่วยวิจัยวิศวกรรมการแพทย์ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ2. นายปริญญา จันทร์หุณีย์ ห้องปฏิบัติการอุปกรณ์การแพทย์ หน่วยวิจัยวิศวกรรมการแพทย์ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ3. รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภวิทู สุขเพ็ง ภาควิชารังสีเทคนิค คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร4. นางสาวบริพัฒน์  กัดมั่น ภาควิชารังสีเทคนิค คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ชื่อรางวัลและเกียรติยศที่ได้รับ :  ASEAN Science and Technology Fellowship 2018/2019หน่วยงานที่ให้รางวัลและเกียรติยศ : หน่วยงาน1. USAID (United States Agency for International Development),2. U.S. Mission to ASEAN,3. […]

ห้องปฏิบัติการวัสดุทางการแพทย์ รับการรับรอง ISO 13485:2016 จาก บริษัท TÜV SÜD จำกัด

การรับรองห้องปฏิบัติการ ประเภท: ห้องปฏิบัติการวัสดุทางการแพทย์เรื่อง: การจัดทำระบบการบริหารจัดการด้านคุณภาพสำหรับเครื่องมือแพทย์ ISO 13485:2016ในขอบข่าย การออกแบบและผลิตผลิตภัณฑ์แคลเซียมฟอสเฟตสำหรับเป็นวัสดุปลูกถ่ายกระดูกทีมวิจัย:        ดร.นฤภร มนต์มธุรพจน์ห้องปฏิบัติการวัสดุการแพทย์ หน่วยวิจัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติน.ส.กตัญชฬี นามปักษาห้องปฏิบัติการวัสดุการแพทย์ หน่วยวิจัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติน.ส.อัจฉราพร ศรีอ่อนห้องปฏิบัติการวัสดุการแพทย์ หน่วยวิจัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติน.ส.ดวงกมล วรเกษมศักดิ์หน่วยวิจัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาตินายนัฐดนัย นามภิไชย หน่วยวิจัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติชื่อการรับรองที่ได้รับ: การรับรองระบบการบริหารจัดการคุณภาพอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ ISO 13485:2016หน่วยงานที่ให้มอบ: หน่วยงาน บริษัท TÜV SÜD (Thailand) จำกัด ผู้มอบ คุณปริวัตร อัครพิมาน (ผู้จัดการแผนกเครื่องมือแพทย์) ของ บริษัท TÜV SÜD (Thailand) จำกัดพิธีมอบ: ชื่องาน พิธีมอบใบรับรองการผ่านการรับรองระบบการบริหารจัดการคุณภาพอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ ISO 13485:2016  สถานที่ บริษัท TÜV SÜD (Thailand) จำกัดวันที่ 24 […]

รางวัลที่ 2 ผลงาน High Precision Sound Absorber จากโครงการ LIF รุ่นที่ 4

รางวัลและเกียรติยศรางวัลและเกียรติยศประเภทผลงานวิจัย วิชาการ และสิ่งประดิษฐ์ ระดับ นานาชาติประเภท Competitive pitch โครงการ/ผลงานที่ได้รับรางวัล: High Precision Sound Absorber นักวิจัยเจ้าของผลงาน: ดร.สมพงษ์ ศรีมโนเสาวภาคย์ ห้องปฏิบัติการโลหะวิทยาขั้นสูง หน่วยวิจัยโลหะ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ชื่อรางวัลและเกียรติยศที่ได้รับ: ประกาศนียบัตร รางวัลที่ 2 หน่วยงานที่ให้รางวัลและเกียรติยศ: หน่วยงาน The Royal Academy of Engineeringผู้มอบ: โครงการ Leaders in Innovation Fellowships (LIF) 2018 พิธีมอบรางวัลและเกียรติยศ: งาน Final pitches โครงการ Leaders in Innovation Fellowships (LIF) 2018สถานที่: The Royal Academy of Engineering Office, London วันที่: […]

บรรจุภัณฑ์ยืดอายุผลิตผลสดอัตราการหายใจสูง ActivePAK Ultra

Background Information In the past, the Royal Project Foundation had frequently experienced oversupply of fresh shiitake mushroom. Due to its short shelf-life, of just 2-3 days,this mushroom cannot survive the logistics condition from highland farm to market in Bangkok. Consequently, the market expansion of such high value fresh mushroom is hindered. With the proper use […]

1 2 3 8
Scroll Up