ภาพกิจกรรมเยี่ยมชม

ผู้เข้าร่วมปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ สวทช. รุ่นที่ 5/2561

ผู้เข้าร่วมปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ สวทช. รุ่นที่ 5/2561 จำนวน 35 ท่านในโอกาสเยี่ยมชมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติวัน พุธ ที่ 4 กรกฎาคม 2561 เวลา 13:00 – 16:00 น.

คณาจารย์และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนจิตรลดา

คณาจารย์และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนจิตรลด า เยี่ยมชมศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติจำนวน 40 คนในโอกาสเยี่ยมชมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติวันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 8.30-14.00 น.

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม Cluster Visit @ TSP : คณะผู้เข้าร่วมจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย อุตสาหกรรมยานยนต์

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม Cluster Visit @ TSP : คณะผู้เข้าร่วมจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย อุตสาหกรรมยานยนต์ เยี่ยมชมศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติจำนวน 30 คนในโอกาสเยี่ยมชมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติวันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 – 17.00 น.

คณาจารย์และนักเรียน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน

คณาจารย์และนักเรียน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน เยี่ยมชมศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติจำนวน 50 คนในโอกาสเยี่ยมชมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติวันพฤหัสบดี ที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00-12.00 น.

คณาจารย์นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา

คณาจารย์นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  มหาวิทยาลัยพะเยาเยี่ยมชมศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติจำนวน  74 คนในโอกาสเยี่ยมชมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติวันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561  เวลา 9.00 – 12.00 น.

1 2 3 6
Scroll Up