ภาพกิจกรรมเยี่ยมชม

คณะผู้เยี่ยมชมจากการประปานครหลวง (กปน.)

National metal and materials technology center visitor’s Photos วันที่ : 20 มีนาคม 2560 กลุ่มผู้เยี่ยมชม : คณะผู้เยี่ยมชมจากการประปานครหลวง (กปน.) จำนวน: 56 คน เวลา : 09:30-12:00 น.

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

National metal and materials technology center visitor’s Photos วันที่ : 19 มีนาคมคม 2562 กลุ่มผู้เยี่ยมชม : ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำนวน: 35 คน เวลา : 09:00-12:00 น.

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

National metal and materials technology center visitor’s Photos วันที่ : 4 มีนาคม 2562 กลุ่มผู้เยี่ยมชม : จากค่ายก้าวแรกสู่เส้นทางนักวิทย์ (First Step to Become a Scientist) สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี จำนวน: 30 คน เวลา : 9.50-11.00 น.

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

National metal and materials technology center visitor’s Photos วันที่ : 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 กลุ่มผู้เยี่ยมชม : คณาจารย์และนักศึกษาคณะสหวิทยาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม จำนวน: 15 คน เวลา : 13:30 ถึง 16 : 00 น.

1 2 3 10
Scroll Up