กลุ่มวิจัยเซรามิกส์และวัสดุก่อสร้าง

ภารกิจ บทบาท

งานวิจัยและพัฒนาทางด้านเซรามิกของเอ็มเทค มุ่งเน้นการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรม ภาคสังคม และภาคความมั่นคง ผ่านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านกระบวนการผลิต การสังเคราะห์ และการวิเคราะห์วัสดุเซรามิกและวัสดุก่อสร้าง ในรูปแบบของผง ฟิล์ม ชิ้นส่วน และผลิตภัณฑ์ โดยการนำวัตถุดิบทางธรรมชาติและวัสดุเหลือใช้จากอุตสาหกรรมมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ให้ได้โครงสร้างระดับจุลภาคที่มีสมบัติตามที่ต้องการ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และสร้างผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมในระดับต่ำ 

นอกจากนี้ยังให้บริการแก่อุตสาหกรรมในด้านต่างๆ เช่น ให้คำปรึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาในกระบวนการผลิต การใช้เทคโนโลยีสะอาด การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการตรวจสอบสมบัติของวัตถุดิบและตำหนิบนชิ้นงาน และการบริการข้อมูลเทคโนโลยีเซรามิก รวมทั้งการเป็นพันธมิตรร่วมดำเนินงานวิจัยกับหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัย และภาคเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ

งานวิจัย & เทคโนโลยีหลัก

ผลงานวิจัยและขีดความสามารถทางเทคโนโลยีของหน่วยวิจัยครอบคลุมด้านต่างๆ ต่อไปนี้

อุตสาหกรรมก่อสร้าง

• เม็ดมวลเบาสังเคราะห์ (G-Rock) สำหรับอุตสาหกรรมก่อสร้าง (ดร. พิทักษ์ เหล่ารัตนกุล)
• จีโอโพลีเมอร์จากวัสดุเหลือทิ้งเพื่อใช้เป็นวัสดุก่อสร้าง (ดร. อนุชา วรรณก้อน)
• จีโอพอลิเมอร์จากดินขาว (ดร. ปาจรีย์ ถาวรนิติ)
• กระเบื้องเซรามิกจากเถ้าหนักลิกไนต์ (ดร.จรัสพร มงคลขจิต)

ฟิล์มเคลือบและวัสดุนาโน

• ฟิล์มเคลือบสะท้อนน้ำและคราบสกปรก (ดร. สิทธิสุนทร สุโพธิณะ)
• ผงสีสะท้อนความร้อน (ดร. สิทธิสุนทร สุโพธิณะ)
• สารเคลือบหน่วงการติดไฟ (ดร. สิทธิสุนทร สุโพธิณะ)
• ฟิล์มท่อนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ (ดร. ศรชล โยริยะ)

พลังงานและการพัฒนา
พลังงานทางเลือก

• ซีโอไลต์และเซรามิกคะตะลิสต์สำหรับปรับคุณสมบัติของน้ำมันเชื้อเพลิงทางเลือก (ดร. ดวงเดือน อาจองค์ / ดร. ศุภวรรณ วิชพันธ์)
• เซรามิกคะตะลิสต์สำหรับพัฒนาคุณภาพก๊าซเชื้อเพลิงจากวัสดุเหลือทิ้งและชีวมวล (ดร.ดวงเดือน อาจองค์ / ดร. คณิต สูงประสิทธ์)
• แพลเลเดียมเมมเบรนสำหรับแยกก๊าซไฮโดรเจน (ดร. ดวงเดือน อาจองค์)
• เมมเบรนเซรามิกสำหรับอุตสาหกรรมการกรองระดับไมโครเมตร (ดร. ดวงเดือน อาจองค์ / ดร. จรัสพร มงคลขจิต)
• เซรามิกคะตะลิสต์สำหรับบำบัดน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม (ดร. อังคณา เจริญวรลักษณ์)

การพัฒนาชิ้นส่วนเซรามิก
เพื่อใช้งานเฉพาะด้าน

• หัวพ่นทรายอลูมินาเซรามิก (กรรณิการ์ เดชรักษา)
• เกราะกันกระสุน (กรรณิการ์ เดชรักษา)
• เบ้าเซรามิกสำหรับการใช้งานเทแบบอลูมิเนียม (กรรณิการ์ เดชรักษา)
• เซรามิกป้องกันการเกิดไฟฟ้าสถิต (กรรณิการ์ เดชรักษา)
• วัสดุตัดเซรามิกคอมพอสิท (ดร. ศุภวรรณ วิชพันธ์)
• ชุดเชื่อมรางแบบอะลูมิโนเตอมิค (ดร.ศรชล โยริยะ)
• เซโนสเฟียร์จากเถ้าลอย (ดร. ศรชล โยริยะ)
• จีโอโพลิเมอร์สำหรับอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ (ปัตมาภรณ์ ธิมากุล)
• วัสดุทดแทนกระดูก และวัสดุเซรามิกสำหรับใช้ในงานด้านทันตกรรม (ดร. อังคณา เจริญวรลักษณ์)

การลดการใช้พลังงานและ
การปรับปรุงกระบวนการผลิต

• เนื้อดินและเคลือบเซรามิกอุณหภูมิต่ำ (ดร. อนุชา วรรณก้อน)
• สูตรเคลือบเซรามิกอุณหภูมิต่ำไร้สารตะกั่ว (ดร. อนุชา วรรณก้อน)
• กระเบื้อง อิฐ และ ถ้วยทนไฟจากเศษแก้วและกากของเสียจากอุตสาหกรรม (ดร. อนุชา วรรณก้อน / ดร. สมัญญา สงวนพรรค)
• เทคโนโลยีไมโครเวฟเพื่อการประหยัดพลังงานสำหรับอุตสาหกรรมเซรามิก (ดร. ดวงเดือน อาจองค์)

ติดต่อหน่วยวิจัย

คุณเปรียวธิดา จันทรัตน์ (นักวิเคราะห์)
Email : priawthida.jan@mtec.or.th

ทีมวิจัยในกลุ่มวิจัยเซรามิกส์และวัสดุก่อสร้าง

ทีมวิจัยวิศวกรรมเซรามิก

ทีมวิจัยวิศวกรรมเซรามิก

Click Here

ทีมวิจัยเคมีเซรามิก

ทีมวิจัยเคมีเซรามิก

Click Here

ทีมวิจัยเซรามิกและแก้ว

ทีมวิจัยเซรามิกและแก้ว

Click Here
Scroll Up