ห้องปฏิบัติการเคมีเซรามิก

ห้องปฏิบัติการเคมีเซรามิก ภายใต้หน่วยวิจัยเซรามิกส์ เป็นห้องปฏิบัติการที่ทำการวิจัยและพัฒนา กระบวนการสังเคราะห์และการผลิตเซรามิกประสิทธิภาพสูงทั้งในรูปของอนุภาคนาโน ฟิล์มเคลือบ และเซรามิกพรุน เช่น ไส้กรองน้ำ เมมเบรน หรือตัวรองรับ รวมทั้งการพัฒนาเซรามิกและจีโอพอลิเมอร์จากวัสดุเหลือทิ้ง เช่น เถ้าลอย เถ้าหนัก เถ้าแกลบ เป็นต้น โดยใช้กระบวนการทางเคมีและกระบวนการผลิตเซรามิกทั่วไป นอกจากนี้ยังเน้นงานวิจัยเกี่ยวกับวัสดุสำหรับอาคาร เช่น การสังเคราะห์ผงสีสะท้อนความร้อน การพัฒนาฟิล์มเคลือบวัสดุเพื่อให้มีสมบัติเฉพาะด้าน เช่น สมบัติไม่ชอบน้ำและทำความสะอาดตัวเอง และการพัฒนาวัสดุที่สามารถดูดซับไอระเหยสารอินทรีย์ เป็นต้น

1. งานวิจัยด้านเซรามิกพรุน

• เซรามิกพรุน (ดร. จรัสพร มงคลขจิต)

• ไส้กรองน้ำเซรามิกคอมโพสิท (ดร. จรัสพร มงคลขจิต)

  • ตัวเร่งปฏิกิริยาเซรามิก (ดร. ดวงเดือน และ ดร.ศุภวรรณ)

  • เมมเบรนเซรามิก (ดร. ดวงเดือน และ ดร.ศุภวรรณ)

2. งานวิจัยด้านเซรามิกและจีโอพอลิเมอร์จากวัสดุเหลือทิ้ง

กระเบื้องเซรามิกจากเถ้าหนักลิกไนต์ (ดร. จรัสพร มงคลขจิต)

 

3. งานวิจัยด้านอนุภาคนาโน และฟิล์มเคลือบ

Planetary Ball Mill/สิทธิสุนทร สุโพธิณะ Dip coater
Autoclave/ศุภวรรณ วิชพันธุ์เครื่องอัดกระเบื้องขนาด 8 นิ้ว x 8 นิ้ว/จรัสพร มงคลขจิต

ห้องปฏิบัติการเคมีเซรามิก
หัวหน้าห้องปฏิบัติการ : ดร.สิทธิสุนทร สุโพธิณะ
โทรศัพท์ : 02564 6500 ต่อ 4234
โทรสาร : 0 2564 6447
อีเมล : sitthis@mtec.or.th

Scroll Up