ห้องปฏิบัติการเซรามิกและแก้ว

ห้องปฏิบัติการเซรามิกและแก้ว ดำเนินการวิจัยและพัฒนาวัสดุเซรามิก แก้ว และจีโอพอลิเมอร์ โดยมุ่งเน้นความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น พัฒนาเนื้อดินและเคลือบไร้สารตะกั่วเผาที่อุณหภูมิต่ำ เพื่อลดการใช้พลังงานในกระบวนการผลิต และนำวัสดุเหลือใช้จากอุตสาหกรรม (เช่น เถ้าหนัก เศษกระเบื้อง เศษแก้ว) มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น กระเบื้องตกแต่งลายหิน อิฐบล็อกจีโอโพลีเมอร์ อิฐมวลเบาคอมโพสิต

ห้องปฏิบัติการยังให้บริการกับภาคอุตสาหกรรมในรูปแบบต่าง ๆ เช่น พัฒนาฐานข้อมูลวัตถุดิบ พัฒนาสูตรเนื้อดินและสูตรเคลือบ ให้คำปรึกษาทางวิชาการ ให้คำแนะนำในการจัดตั้งห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพ แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ด้วยการวิเคราะห์ทดสอบ ตลอดจนใช้เทคโนโลยีการจัดการ เช่น เทคโนโลยีสะอาดเพื่อปรับปรุงและลดต้นทุนการผลิตในอุตสาหกรรมเซรามิกอีกด้วย

1. การพัฒนาเนื้อดินและเคลือบเซรามิกอุณหภูมิต่ำ (ดร. อนุชา วรรณก้อน)

2. การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัสดุเหลือทิ้ง เช่น การพัฒนากระเบื้องและอิฐจากเศษแก้ว (ดร. อนุชา วรรณก้อน และ ดร. สมัญญา สงวนพรรค)

3. การวิจัยวัสดุจีโอโพลิเมอร์ เช่น การพัฒนาจีโอโพลีเมอร์จากวัสดุเหลือทิ้งเพื่อใช้เป็นวัสดุก่อสร้าง (ดร. อนุชา วรรณก้อน และ ดร. สมัญญา สงวนพรรค)

ห้องปฏิบัติการเซรามิกและแก้ว
หัวหน้าห้องปฏิบัติการ : ดร. อนุชา วรรณก้อน
โทรศัพท์ : 02564 6500 ต่อ 4045
โทรสาร : 0 2564 6368
อีเมล : anuchaw@mtec.or.th

Scroll Up