การประชุมวิชาการ

การจัดประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัย/วิชาการ การแลกเปลี่ยนความรู้ เทคโนโลยี ประสบการณ์ และความคิดเห็นในหัวข้อการวิจัยและพัฒนา รวมถึงการสร้างเครือข่ายพันธมิตรเพื่อเชื่อมโยงไปสู่การทำงานวิจัยร่วมกัน

Scroll Up