หลักสูตรที่จัดเสร็จแล้ว

หลักสูตร “ความรู้ด้านวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุพร้อมกรณีศึกษา” (วันที่ 4-5 กันยายน 2562)

หลักสูตร ความรู้ด้านวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุพร้อมกรณีศึกษา(Materials Science and Engineering Knowledge with Case Studies) จัดโดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 4-5 กันยายน 2562ห้อง M120 อาคารเอ็มเทค อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี แผนที่ ท่านเคยประสบปัญหาเหล่านี้หรือไม่?– รู้สึกขาดความรู้พื้นฐานทางวัสดุ แต่ต้องทำงานที่เกี่ยวข้องกับวัสดุ– เคยเรียนวิชาทางวัสดุมาแล้ว แต่ขาดประสบการณ์การนำไปประยุกต์ใช้– มีความรู้พื้นฐานและประสบการณ์ในงานของตัวเอง แต่ต้องการมุมมองที่กว้างขึ้นในสาขางานอื่นๆหลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้เข้าอบรมมีพื้นฐานความรู้ทางวัสดุพร้อมกับได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์การประยุกต์ใช้องค์ความรู้พื้นฐานจากตัวอย่างงานทางวิศวกรรมจริง เพื่อให้เกิดทักษะการคิดเชื่อมโยงประยุกต์ความรู้พื้นฐานเข้ากับการทำงานจริง รายละเอียด วันที่ 4 กันยายน 2562  8:30-9:00 น.    ลงทะเบียน09:00-10:30 น.   บทนำเกี่ยวกับวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ (Introduction to Materials Sci. and Eng.)                           โครงสร้างผลึกของแข็ง (Structure of Crystalline Solids) […]

การเตรียมพลาสติกคอมพาวด์ด้วยกระบวนการอัดรีดแบบสกรูคู่และการแก้ปัญหา (วันที่ 27-28 สิงหาคม 2562)

การเตรียมพลาสติกคอมพาวด์ด้วยกระบวนการอัดรีดแบบสกรูคู่และการแก้ปัญหา(Plastics compounding: twin screw extrusion process and troubleshooting) วันที่ 27 – 28 สิงหาคม 2562สถานที่: ห้องประชุม M120 อาคารเอ็มเทค อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี(ดูแผนที่) หลักการและเหตุผล       กระบวนการผลิตพลาสติกคอมพาวด์เป็นกระบวนการผลิตที่สำคัญกระบวนการหนึ่งในอุตสาหกรรมพลาสติก โดยในกระบวนการจะทำการหลอมเม็ดพลาสติกด้วยความร้อน ร่วมกับพอลิเมอร์ชนิดอื่นๆ สารเติมแต่ง (Additive) พลาสติไซเซอร์ (Plasticizer) สารตัวเติม (Filler) หรือสารอื่นๆ ที่สามารถช่วยพัฒนาและปรับปรุงสมบัติของพลาสติก เช่น ความแข็งแรง ความยืดหยุ่น สมบัติทางความร้อน สี รวมถึงต้นทุนในการผลิตให้เหมาะสมกับการใช้งานและความต้องการของผู้ใช้      อย่างไรก็ตามในการเตรียมพลาสติกคอมพาวด์นั้นผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีความรู้และความเข้าใจกระบวนการผลิตทั้งในส่วนของเครื่องจักรและอุปกรณ์ การตั้งสภาวะในกระบวนการผลิต รวมถึงสมบัติของพลาสติกที่ใช้ เพื่อทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการ และลดปัญหาการเกิดของเสีย รวมถึงสามารถแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างการผลิตได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว      การฝึกอบรมในหัวข้อ “การเตรียมพลาสติกคอมพาวด์ด้วยกระบวนการอัดรีดแบบสกรูคู่และการแก้ปัญหา” จะช่วยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการผลิตพลาสติกคอมพาวด์ ทั้งในส่วนของเครื่องอัดรีดแบบสกรูคู่ […]

การแถลงผลงานความสำเร็จ การพัฒนา COBOT และการเสวนาหัวข้อ Tech 4 Gens (วันที่ 21 สิงหาคม 2562)

จัดโดย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค)สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ  สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดการแถลงผลงาน และการเสวนา การแถลงผลงานความสำเร็จ  การพัฒนา COBOT  และการเสวนาหัวข้อ Tech 4 Gens วันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 9:00-12:00 น. สถานที่ ห้องกมลทิพย์3 โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ  (คลิ๊กดูแผนที่)    หลักการและเหตุผล      การพัฒนาเทคโนโลยีด้วยองค์ความรู้ผ่านยุคสมัยล้วนเกิดขึ้นจากความต้องการในการเอาชนะข้อจำกัดด้านต่าง ๆ ของมนุษย์ด้วยภูมิปัญญาของนักวิจัยและพัฒนาในแต่ละช่วงเวลานั้น ๆ ส่งต่อผลงาน การออกแบบ ให้คนรุ่นต่อ ๆ ไปได้นำไปพัฒนาต่อยอดในเชิงลึกที่มากขึ้น ความซับซ้อนและกลไกที่นำไปสู่การประยุกต์ใช้งานด้วยประสิทธิภาพที่สูงขึ้น ซึ่งในที่สุดก็สะท้อนกลับมายังเทคโนโลยีที่ปรากฏอยู่ในชีวิตประจำวันของคนแต่ละยุคสมัยมีความแตกต่างกัน คนรุ่นหลังย่อมมีโอกาสได้หยิบจับเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากกว่า และได้มีโอกาสใช้ชีวิตร่วมกับเทคโนโลยีที่รดหน้ากว่าคนรุ่นก่อน เทคโนโลยีหุ่นยนต์และกลไกอัตโนมัติคือตัวอย่างที่ชัดเจนในเชิงจินตนาการจากภาพยนตร์ของคนรุ่นก่อน สู่การพัฒนารูปแบบที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบัน กลไกเสริมแรงอำนวยความสะดวกให้กับร่างกายมนุษย์เพื่อช่วยประคองการเดินของผู้สูงอายุ และเพื่อช่วยในการยกวัตถุที่มีน้ำหนักมากอย่าง exoskeleton หรือแขนเทียมที่ทำงานด้วยกลไกควบคุมจากระบบประสาทของผู้พิการ ต่างก็มีจุดเริ่มต้นจากกลไก bionic หรือ humanoid […]

การวิเคราะห์ผิวหน้าแตกหักโลหะ (วันที่ 13-14 สิงหาคม 2562)

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการวิเคราะห์ผิวหน้าแตกหักโลหะ(Workshop on Fractography of Metals) วันที่ 13 – 14 สิงหาคม 2562สถานที่: ห้องบรรยาย 2 อาคารบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี(ดูแผนที่) หลักการและเหตุผล           เมื่อชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ทางวิศวกรรมได้รับความเสียหายจากการกระทำของแรงทางกลจนนำไปสู่การแตกหัก การศึกษาผิวหน้าแตกหัก (Fractography) จึงเป็นอีกศาสตร์หนึ่งที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์ความเสียหายของชิ้นส่วนร่วมกับศาสตร์อื่นๆ เนื่องจากผิวหน้าแตกหักของชิ้นงานมีประโยชน์อย่างมากสำหรับนักวิเคราะห์ความเสียหาย โดยบนผิวหน้าแตกหักมีรายละเอียดมากมายที่สามารถบ่งบอกถึงสาเหตุของการเสียหาย ไม่ว่าจะเป็นจุดเริ่มต้น ทิศทางการขยายตัวของรอยแตก ระยะเวลา แรงและทิศทางที่กระทำกับชิ้นงาน และจากข้อมูลที่ได้มีการรวบรวมกันไว้ในอดีตที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันพบว่าการแตกหักเสียหายจากการล้า (Fatigue Failure) เป็นรูปแบบการเสียหายที่เกิดขึ้นกับเครื่องจักรกลและโครงสร้างต่างๆ ประมาณ 80-90 เปอร์เซ็นต์ของการเสียหายจากการแรงทางกล ดังนั้นผิวหน้าแตกหักจากการล้าจึงเป็นหัวข้อที่น่าศึกษาอย่างยิ่ง  หลักสูตรการอบรมนี้ได้การออกแบบมาเพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้เกิดความเข้าใจเชิงปฏิบัติเกี่ยวกับศาสตร์ของการวิเคราะห์ผิวหน้าแตกหัก ผ่านการบรรยายทางทฤษฎีและกรณีตัวอย่างจากอุตสาหกรรมต่างๆ โดยทีมวิทยากรที่มีประสบการณ์ตรงมากกว่า 15 ปี และมีภาคปฏิบัติเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้จริง วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเสียหายของโลหะที่มีการแตกหักเกิดขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาทราบความสัมพันธ์ระหว่างสาเหตุและผลกระทบที่สำคัญของการแตกหักของโลหะ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะผิวหน้าแตกหักกับสาเหตุการแตกหักของโลหะ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาทราบแนวทางในการวิเคราะห์ผิวหน้าแตกหักตามหลักปฏิบัติที่เป็นสากล เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถแยกแยะรูปแบบผิวหน้าแตกหักจากลักษณะที่ปรากฏบนผิวหน้าแตกหัก เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถถ่ายทอดความรู้ที่ได้ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องภายในองค์กรได้ รูปแบบกิจกรรม อบรมภาคทฤษฏีเชิงประยุกต์ […]

หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจำลองทางวิศวกรรมสำหรับอุตสาหกรรมพร้อมการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้ซอฟต์แวร์” (วันที่ 24-25 กรกฏาคม 2562)

หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการการจำลองทางวิศวกรรมสำหรับอุตสาหกรรมพร้อมการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้ซอฟต์แวร์(Engineering Simulations for the Industry with Software Usage Workshop)   จัดโดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม วันที่ 24-25 กรกฎาคม 2562สถานที่ ห้อง CC 306 ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี แผนที่ หลักการและเหตุผลในช่วงหลายปีที่ผ่านมา การจำลองทางวิศวกรรมได้เข้ามามีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆต่องานในภาคอุตสาหกรรม เช่น ผลิตภัณฑ์หรือระบบทางวิศวกรรมต่าง ๆ มักต้องผ่านการคำนวณด้วยแบบจำลองทางวิศวกรรมมาก่อน เพื่อให้มั่นใจในฟังก์ชันการใช้งานและประสิทธิภาพก่อนที่จะทำการผลิตจริงอย่างไรก็ตาม ผู้ทำการจำลองและผู้ใช้ประโยชน์จากผลการจำลองทางวิศวกรรมมักขาดความเข้าใจที่ลึกซึ้งในพื้นฐานของเทคโนโลยีนี้ จึงอาจทำให้เกิดความผิดพลาดในการใช้งานหรือการแปลผล รวมทั้งไม่สามารถใช้งานเทคโนโลยีนี้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพหลักสูตรนี้จึงถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจในเทคโนโลยีการจำลองทางวิศวกรรมดีขึ้น โดยจะเป็นการปูพื้นฐานความเข้าใจเกี่ยวกับการนำการจำลองทางวิศวกรรมมาใช้กับงานอุตสาหกรรม โดยจะมีการยกตัวอย่างงานจริงจากประสบการณ์ของวิทยากรมาประกอบ พร้อมด้วยการให้ผู้เข้าอบรมได้ลองใช้ซอฟต์แวร์วิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรมด้วยตัวเอง วัตถุประสงค์1. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการจำลองทางวิศวกรรม2. เพื่อพัฒนาทักษะการใช้งานซอฟต์แวร์ทางด้านการจำลองทางวิศวกรรม กำหนดการ วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562– บทนำเกี่ยวกับเทคโนโลยีการจำลองทางวิศวกรรม– การจำลองทางวิศวกรรมประเภทต่างๆ– เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่วยในการคำนวณทางวิศวกรรม– ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์และไฟไนต์วอลุม– การใช้งานซอฟต์แวร์ไฟไนต์เอลิเมนต์และไฟไนต์วอลุมเบื้องต้น– ความรู้เกี่ยวกับปัญหาโครงสร้าง พร้อมกรณีศึกษา– การใช้งานซอฟต์แวร์ไฟไนต์เอลิเมนต์เพื่อวิเคราะห์ปัญหาโครงสร้าง วันพฤหัสบดีที่ 25 […]

1 2 3 11
Scroll Up