หลักสูตรที่จัดเสร็จแล้ว

หลักสูตรอบรม “เทคโนโลยีวัสดุสำหรับการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ – ระดับพื้นฐาน” (วันที่ 27-28 มิถุนายน 2562)

หลักสูตรอบรมเทคโนโลยีวัสดุสำหรับการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ – ระดับพื้นฐาน(Material Technology for Automotive Part Productions – Basic Level) จัดโดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมร่วมกับสมาคมการสึกหรอและการหล่อลื่นไทย (TTA)สมาคมการกัดกร่อนโลหะและวัสดุไทย (TCMA)เครือข่ายเชี่ยวชาญการชุบโลหะด้วยไฟฟ้า (TEPNET) วันที่ 27-28 มิถุนายน 2562ห้อง M120 อาคารเอ็มเทค อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี แผนที่ หลักการและเหตุผล       เนื่องจากแรงขับเคลื่อนหลักในการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีวัสดุ อาทิเช่น กฎระเบียบที่เข้มงวดมากขึ้นของการปล่อย CO2 ทำให้ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ส่วนใหญ่จะใช้ Multi-Material Concept ในการออกแบบชิ้นส่วนยานยนต์เพื่อลดน้ำหนัก และทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวัสดุที่ใช้ในการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ และเทคโนโลยีกระบวนการผลิตที่จำเป็นจะต้องปรับตัวตามไปด้วย       หลักสูตรการอบรมนี้จะให้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการขึ้นรูปชิ้นส่วนยานยนต์ที่เป็นโครงสร้างวัสดุที่ใช้ในการผลิต การเคลือบผิวชิ้นส่วนโครงสร้าง และการตรวจสอบคุณสมบัติชิ้นส่วนยานยนต์ที่จำเป็น กลุ่มเป้าหมาย– ผู้บริหารและวิศวกรอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์– ผู้ที่สนใจเทคโนโลยีการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ กำหนดการ วันที่ 27 มิถุนายน 2562 8.00-9.00 น.       ลงทะเบียน9.00-10.30 น.      วัสดุสำหรับการขึ้นรูปชิ้นส่วนยานยนต์ที่โครงสร้าง บรรยายโดย […]

การวิเคราะห์วัสดุด้วยเทคนิคจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดและจุลวิเคราะห์ด้วยเอ็กซ์เรย์ และอิเล็กตรอนแบคสแกตเตอร์ดิฟแฟรกชัน (วันที่ 26-28 มิถุนายน และ 8-9 กรกฎาคม 2562)

การวิเคราะห์วัสดุด้วยเทคนิคจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดและจุลวิเคราะห์ด้วยเอ็กซ์เรย์และอิเล็กตรอนแบคสแกตเตอร์ดิฟแฟรกชัน (Materials Characterization with Scanning Electron Microscopy, Electron Backscatter Diffraction and X-Ray Microanalysis Techniques) ภาคบรรยายวันที่ 26 มิถุนายน 2562 ภาคบรรยายและภาคปฏิบัติรุ่นที่ 1วันที่ 26 – 28 มิถุนายน 2562 ภาคบรรยายและภาคปฏิบัติรุ่นที่ 2วันที่ 26 มิถุนายน และ 8 – 9 กรกฎาคม 2562 สถานที่: ห้องM120 อาคารเอ็มเทค อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี (ดูแผนที่) หลักการและเหตุผล          การทำงานวิจัยและพัฒนาวัสดุ หรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์และชิ้นส่วนต่างๆ ตลอดจนการวิเคราะห์ความเสียหายหรือตำหนิของชิ้นงานทั้งจากกระบวนการผลิตและการใช้งาน ล้วนต้องอาศัยองค์ความรู้ด้านวัสดุศาสตร์และวัสดุวิศวกรรมเพื่ออธิบายสมบัติหรืออธิบายพฤติกรรมของวัสดุ และเป็นที่เข้าใจว่าองค์ประกอบและลักษณะทางโครงสร้างทั้งในระดับมหาภาค (Macro) และในระดับจุลภาค (Micro) ของวัสดุแต่ละชนิดมีอิทธิพลโดยตรงต่อสมบัติและสมรรถนะของวัสดุนั้นๆ การศึกษาโครงสร้างของวัสดุจึงขาดเสียมิได้สำหรับผู้ที่ทำงานด้านนี้ […]

โลหะวิทยาของโลหะกลุ่มเหล็กเพื่อการผลิตทางอุตสาหกรรม (วันที่ 20 มิถุนายน 2562)

จัดโดย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค)สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ  สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดกิจกรรมการบรรยาย ภายในงาน หัวข้อเรื่อง โลหะวิทยาของโลหะกลุ่มเหล็กเพื่อการผลิตทางอุตสาหกรรม (Metallurgy of Ferrous Metal for Manufacturing) วันที่ 20 มิถุนายน 2562เวลา 9:00-16:30 น. สถานที่ ห้อง MR214 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพ  (คลิ๊กดูแผนที่)    หลักการและเหตุผล         การใช้งานโลหะโดยเฉพาะกลุ่มเหล็กที่ผ่านมาตั้งแต่ประเทศไทยก้าวเข้าสู่ความเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ ผ่านมาสู่ช่วงเวลาของการเป็นเสือเศรษฐกิจแห่งเอเชีย และในภาวะที่ต้องปรับตัว พัฒนาเทคโนโลยีควบคู่กับการลดต้นทุนในปัจจุบัน อุตสาหกรรมไทยมีการพัฒนาการอย่างมาก ด้วยความเข้าใจในเรื่องโลหะวิทยาที่มีมากขึ้นกว่าในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา เนื่องด้วยการเป็นยุคแห่งข้อมูลข่าวสาร อย่างไรก็ตาม เหล็กในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ชิ้นส่วนยานยนต์ งานด้านไฟฟ้า งานด้านเครื่องจักรกล ล้วนมีความแตกต่างในความต้องการ และสิ่งที่มีให้เลือกใช้ซึ่งเป็นทั้งข้อจำกัดและโอกาสในการเสาะหาการใช้งานรูปแบบที่แตกต่างจากที่เป็นอยู่ อันส่งผลถึงทิศทางการวิจัยและพัฒนาด้านโลหะในกลุ่มเหล็กในปัจจุบันและอนาคต การบรรยายนี้จึงเป็นการนำเสนอแง่มุมในภาพรวมของโลหะวิทยากลุ่มเหล็ก เพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้ประกอบการ ผู้ใช้งานและผู้มีต้องการพัฒนาผลงานด้วยองค์ความรู้ในเชิงลึกต่อเหล็กและเหล็กกล้า ได้พิจารณากลุ่มข้อมูลที่จะเข้าถึงในอนาคตได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมต่อไป  […]

การออกแบบและพัฒนาเครื่องจักรและอุปกรณ์ด้วย Digital 4.0 (วันที่ 9 พฤษภาคม 2562)

จัดโดย ศูนย์เทโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค)สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) ร่วมกับ  สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมการบรรยาย ภายในงาน Intermach 2019 หัวข้อเรื่อง การออกแบบและพัฒนาเครื่องจักรและอุปกรณ์ด้วย  Digital 4.0   วันที่ 9 พฤษภาคม 2562เวลา 9:00-16:00 น. สถานที่ ห้อง MR214 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพ  (คลิ๊กดูแผนที่)    หลักการและเหตุผล           ภายหลังจากที่กระบวนการจำลองแบบทางกลในงานวิศวกรรมได้ปรากฏสู่อุตสาหกรรมและได้รับการยอมรับให้เป็นเครื่องมือที่สำคัญและจำเป็นสำหรับการออกแบบทางกลในงานแขนงต่าง ๆ เมื่อราว 30 ปีที่ผ่านมา ในปัจจุบัน การจำลองแบบทางคอมพิวเตอร์ ที่มีชื่อเรียกว่าการทำ simulation กลายเป็นสิ่งจำเป็นพื้นฐานขึ้นเมื่อ เริ่มต้นกระบวนการออกแบบและพัฒนาผลงานทางวิศวกรรม ซึ่งนอกจากการออกแบบด้วย CAD/CAM/CAE แล้วนั้น การสร้างองค์ความรู้จากกระบวนการออกแบบในแต่ละงานที่แตกต่างกัน ยังมีส่วนสำคัญในการพัฒนาและต่อยอดไปยังผลงานอื่น ๆ ที่ช่วยให้เพิ่มพูนคุณค่าของผลงานให้มากยิ่งขึ้น ทั้งในเชิงผู้ประกอบการผู้พัฒนาผลงาน นักออกแบบ วิศวกร และรวมถึงผู้ใช้ ซึ่งนำไปสู่การร่วมพัฒนาผลงานในเชิง multidisciplinary […]

หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์ความเสียหายจากการกัดกร่อน“Corrosion Failure Analysis Workshop” (วันที่ 28-29 พฤษภาคม 2562)

หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ความเสียหายจากการกัดกร่อน“Corrosion Failure Analysis Workshop” จัดโดยทีมวิจัยการวิเคราะห์ความเสียหายและเทคโนโลยีการกัดกร่อนศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค)สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม วันที่ 28 – 29 พฤษภาคม 2562สถานที่ ห้องบรรยาย 2 อาคารบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี แผนที่ หลักการและเหตุผล       การกัดกร่อนของวัสดุเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติและเป็นปัญหาที่สามารถพบเห็นได้ในชีวิตประจำวัน เมื่อเกิดขึ้นแล้วทำให้มีผลกระทบต่อด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม บางครั้งยังทำให้มีการสูญเสียชีวิต อันเป็นผลมาจากสาเหตุมากมายหลายประการ เช่น การขาดความรู้พื้นฐานของศาสตร์ด้านการกัดกร่อน ขาดความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องในการเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสมในสภาวะสิ่งแวดล้อมนั้นๆ มีการบำรุงรักษาและการป้องกันที่ไม่ถูกต้องและเหมาะสม นอกจากนั้นยังพบว่าเมื่อเกิดปัญหาแล้วไม่ได้ทำการตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริง เป็นต้น       จากข้อมูลที่ได้มีการสำรวจในประเทศที่กำลังพัฒนาบางประเทศ พบว่า น่าจะมีการสูญเสียงบประมาณที่เกิดจากกัดกร่อนประมาณ 3-5% GNP และในประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น สหรัฐอเมริกา ได้มีการสำรวจมูลค่าการเสียหายเนื่องจากการกัดกร่อน ในปี ค.ศ. 2002 พบว่ามีการสูญเสียงบประมาณที่เกิดจากการกัดกร่อนประมาณ 3.1 % GNP คิดเป็นเงิน 276 พันล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 11 ล้านล้านบาท […]

1 2 3 10
Scroll Up