วันที่ : 21 มิถุนายน 2560
กลุ่มผู้เยี่ยมชม : คณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรบริหารการแพทย์และสาธารณสุข สำนักการแพทย์
จำนวน: 35 คน เวลา : 09:30-12:00 น.

Scroll Up