วันที่ : 29 พฤษภาคม 2560
กลุ่มผู้เยี่ยมชม : คณาจารย์และนักศึกษาภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
จำนวน: 37 คน
เวลา : 09:30-11:30 น.

Scroll Up