วันที่ 5 – 7 สิงหาคม 2560
กลุ่มผู้เยี่ยมชม : ผู้คณาจารย์ นักวิจัย จากศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
จำนวน: 30 คน เวลา : 09:30-162:00 น.

Scroll Up