วันที่ : 25 พฤษภาคม 2560
กลุ่มผู้เยี่ยมชม : ผู้เข้าร่วมกิจกรรม Cluster Visit @ TSP แก่คณะผู้เข้าร่วมจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560
จำนวน: 40 คน
เวลา : 13.00-17.00 น.

Scroll Up