วันที่ : 4 กันยายน 2560
กลุ่มผู้เยี่ยมชม : ผู้เข้าร่วมปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ สวทช. รุ่น 6/2560
จำนวน: 35 คน เวลา : 13:00-15:30 น.

Scroll Up