วันที่ : 4 กรกฎาคม 2560
กลุ่มผู้เยี่ยมชม : ผู้เข้าร่วมหลักสูตรปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ สวทช. รุ่นที่ 5/2560
จำนวน: 40 คน เวลา : 13:30-16:30 น.

Scroll Up