วันที่ : 9 พฤษภาคม 2560
กลุ่มผู้เยี่ยมชม : คณาจารย์และนักเรียนจากโครงการค่ายบูรณาการกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพ
ผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ ด้านกีฬา ด้านดนตรีและศิลปะ
จำนวน: 66 คน
เวลา : 09:00-12:30 น.

Scroll Up