วันที่ : 7 กันยายน 2560
กลุ่มผู้เยี่ยมชม : ผู้เข้าร่วมจากกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สร้างแรงบันดาลใจและการค้นหาหัวข้อโครงงาน  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
จำนวน: 145 คน เวลา : 13:30-16:00 น.

Scroll Up