Biofunctional Materials and Devices Research Group

ภารกิจ บทบาท

หน่วยวิจัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มีภารกิจวิจัย พัฒนา และวิศวกรรมเทคโนโลยีวัสดุและอุปกรณ์การแพทย์ที่ช่วยป้องกัน รักษา ซ่อมแซม และฟื้นฟูสภาพร่างกายที่เหมาะสมกับการใช้งานในประเทศและกายวิภาคของคนไทย เพื่อทดแทนการนำเข้าวัสดุ อุปกรณ์ เทคโนโลยีทางการแพทย์จากต่างประเทศ และเพิ่มระดับคุณภาพชีวิตของคนในประเทศ โดยเน้นสร้างองค์ความรู้พื้นฐาน พัฒนาเทคโนโลยี และบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ

Main Research & Technology

Medical supplies

Mat MED

• วัสดุทดแทนกระดูกจากไฮดรอกซีอะพาไทต์สังเคราะห์ และคอมโพสิต (ดร. นฤภร มนต์มธุรพจน์)
• วัสดุอุดหลุมร่องฟัน (ดร. สิริพร โตนดแก้ว, คุณสมฤทัย ชรรณษานนท์)
• วัสดุปิดแผลจากไคติน/ไคโตซาน (ดร. วนิดา จันทร์วิกูล)
• วัสดุนำส่งยาปฎิชีวนะสำหรับรักษาการอักเสบติดเชื้อของกระดูก (ดร. จินตมัย สุวรรณประทีป)
• ลูกตาเทียมที่มีรูพรุนจากพอลิเอทิลีน (ดร. จินตมัย สุวรรณประทีป)
• ลูกตาเทียมที่มีรูพรุนจากไฮดรอกซีอะพาไทต์สังเคราะห์ (ดร. นฤภร มนต์มธุรพจน์)
• ผลิตภัณฑ์ห้ามเลือดสำหรับใช้ภายนอกร่างกาย (ดร. วนิดา จันทร์วิกูล)
• ผ้ายืดเคลือบซิลิโคนเจลรักษาแผลเป็น (ดร. วนิดา จันทร์วิกูล)
• รากฟันเทียม (ดร.จินตมัย สุวรรณประทีป, ดร. ดนุ พรหมมินทร์)
• หน้ากากอนามัยฆ่าเชื้อไวรัสและแบคทีเรีย (ดร. นฤภร มนต์มธุรพจน์)
• กะโหลกเทียมพอลิเอทิลีนแบบมีรูพรุน (ดร. จินตมัย สุวรรณประทีป)

Medical equipment

2@2x

Examples of Prototypes Developed in Medical Device Laboratory

Good Manufacturing Practices Plant (GMP Plant)

GMP Plant เป็นโครงสร้างพื้นฐานของหน่วยวิจัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ ของ MTEC ซึ่งเป็นพื้นที่สำหรับรองรับกิจกรรมที่จะเข้าสู่ระบบบริหารคุณภาพ ISO 13485 ซึ่งในขณะนี้มี 2 กิจกรรม ที่เข้ามาใช้พื้นที่ GMP Plant ได้แก่ HA/TCP (กำลังขอการรับรอง ISO 13485) และ 3D-printed medical implants (อยู่ในระหว่างวิจัยและพัฒนา) เพื่อผลิตต้นแบบเครื่องมือแพทย์ตามข้อกำหนด Good Manufacturing Practices (GMP) สำหรับการทดสอบทางคลินิกและเตรียมความพร้อมในการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
สถานที่ตั้ง : GMP plant ชั้น 2 อาคาร D @ INC II

Contact Us

คุณสุธินี แสงอรุณ (นักวิเคราะห์)
Email : sutinee.sae@mtec.or.th
โทรศัพท์ : 0 2564 6500 ext. 4321
โทรสาร : 0 2564 6402

Research Team in Biofunctional Materials and Devices Research Group

Biofunctional Materials
Research Team

Biofunctional Materials
Research Team

Click Here

Biomechanics Research Team

Biomechanics Research Team

Click Here
Scroll Up