ภาพกิจกรรมเยี่ยมชม

คณาจารย์และนักศึกษาภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

วันที่ : 21 เเมษายน 2560 กลุ่มผู้เยี่ยมชม : คณาจารย์และนักศึกษาภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ. พิษณุโลก จำนวน: 45 คน เวลา : 09:00-16:00 น.

ผู้เข้าร่วมโครงการค่ายบูรณาการกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพ
ผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ ด้านกีฬา ด้านดนตรีและศิลปะ

วันที่ : 9 พฤษภาคม 2560 กลุ่มผู้เยี่ยมชม : คณาจารย์และนักเรียนจากโครงการค่ายบูรณาการกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพ ผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ ด้านกีฬา ด้านดนตรีและศิลปะ จำนวน: 66 คน เวลา : 09:00-12:30 น.

ผู้เข้าร่วมปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ สวทช. รุ่นที่ 4/2560

วันที่ : 3 พฤษภาคม 2560 กลุ่มผู้เยี่ยมชม : ผู้เข้าร่วมปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ สวทช. รุ่นที่ 4/2560 จำนวน: 35 คน เวลา : 09:00-16:00 น.

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม Cluster Visit @ TSP
แก่คณะผู้เข้าร่วมจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560

วันที่ : 25 พฤษภาคม 2560 กลุ่มผู้เยี่ยมชม  : ผู้เข้าร่วมกิจกรรม Cluster Visit @ TSP แก่คณะผู้เข้าร่วมจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560 จำนวน: 40  คน  เวลา : 13.00-17.00 น.

1 2 3 4
Scroll Up