Ceramics and Construction Materials Research Group

ภารกิจ บทบาท

งานวิจัยและพัฒนาทางด้านเซรามิกของเอ็มเทค มุ่งเน้นการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรม ภาคสังคม และภาคความมั่นคง ผ่านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านกระบวนการผลิต การสังเคราะห์ และการวิเคราะห์วัสดุเซรามิกและวัสดุก่อสร้าง ในรูปแบบของผง ฟิล์ม ชิ้นส่วน และผลิตภัณฑ์ โดยการนำวัตถุดิบทางธรรมชาติและวัสดุเหลือใช้จากอุตสาหกรรมมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ให้ได้โครงสร้างระดับจุลภาคที่มีสมบัติตามที่ต้องการ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และสร้างผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมในระดับต่ำ 

นอกจากนี้ยังให้บริการแก่อุตสาหกรรมในด้านต่างๆ เช่น ให้คำปรึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาในกระบวนการผลิต การใช้เทคโนโลยีสะอาด การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการตรวจสอบสมบัติของวัตถุดิบและตำหนิบนชิ้นงาน และการบริการข้อมูลเทคโนโลยีเซรามิกส์ รวมทั้งการเป็นพันธมิตรร่วมดำเนินงานวิจัยกับหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัย และภาคเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ

Main Research & Technology

ผลงานวิจัยและขีดความสามารถทางเทคโนโลยีของหน่วยวิจัยครอบคลุมด้านต่างๆ ต่อไปนี้

อุตสาหกรรมก่อสร้าง

• เม็ดมวลเบาสังเคราะห์ (G-Rock) สำหรับอุตสาหกรรมก่อสร้าง (ดร. พิทักษ์ เหล่ารัตนกุล)
• จีโอโพลีเมอร์จากวัสดุเหลือทิ้งเพื่อใช้เป็นวัสดุก่อสร้าง (ดร. อนุชา วรรณก้อน)
• จีโอพอลิเมอร์จากดินขาว (ดร. ปาจรีย์ ถาวรนิติ)
• กระเบื้องเซรามิกจากเถ้าหนักลิกไนต์ (ดร.จรัสพร มงคลขจิต)

ฟิล์มเคลือบและวัสดุนาโน

• ฟิล์มเคลือบสะท้อนน้ำและคราบสกปรก (ดร. สิทธิสุนทร สุโพธิณะ)
• ผงสีสะท้อนความร้อน (ดร. สิทธิสุนทร สุโพธิณะ)
• สารเคลือบหน่วงการติดไฟ (ดร. สิทธิสุนทร สุโพธิณะ)
• ฟิล์มท่อนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ (ดร. ศรชล โยริยะ)

พลังงานและการพัฒนา
พลังงานทางเลือก

• ซีโอไลต์และเซรามิกคะตะลิสต์สำหรับปรับคุณสมบัติของน้ำมันเชื้อเพลิงทางเลือก (ดร. ดวงเดือน อาจองค์ / ดร. ศุภวรรณ วิชพันธ์)
• เซรามิกคะตะลิสต์สำหรับพัฒนาคุณภาพก๊าซเชื้อเพลิงจากวัสดุเหลือทิ้งและชีวมวล (ดร.ดวงเดือน อาจองค์ / ดร. คณิต สูงประสิทธ์)
• แพลเลเดียมเมมเบรนสำหรับแยกก๊าซไฮโดรเจน (ดร. ดวงเดือน อาจองค์)
• เมมเบรนเซรามิกสำหรับอุตสาหกรรมการกรองระดับไมโครเมตร (ดร. ดวงเดือน อาจองค์ / ดร. จรัสพร มงคลขจิต)
• เซรามิกคะตะลิสต์สำหรับบำบัดน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม (ดร. อังคณา เจริญวรลักษณ์)

การพัฒนาชิ้นส่วนเซรามิก
เพื่อใช้งานเฉพาะด้าน

• หัวพ่นทรายอลูมินาเซรามิก (กรรณิการ์ เดชรักษา)
• เกราะกันกระสุน (กรรณิการ์ เดชรักษา)
• เบ้าเซรามิกสำหรับการใช้งานเทแบบอลูมิเนียม (กรรณิการ์ เดชรักษา)
• เซรามิกป้องกันการเกิดไฟฟ้าสถิต (กรรณิการ์ เดชรักษา)
• วัสดุตัดเซรามิกคอมพอสิท (ดร. ศุภวรรณ วิชพันธ์)
• ชุดเชื่อมรางแบบอะลูมิโนเตอมิค (ดร.ศรชล โยริยะ)
• เซโนสเฟียร์จากเถ้าลอย (ดร. ศรชล โยริยะ)
• จีโอโพลิเมอร์สำหรับอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ (ปัตมาภรณ์ ธิมากุล)
• วัสดุทดแทนกระดูก และวัสดุเซรามิกสำหรับใช้ในงานด้านทันตกรรม (ดร. อังคณา เจริญวรลักษณ์)

การลดการใช้พลังงานและ
การปรับปรุงกระบวนการผลิต

• เนื้อดินและเคลือบเซรามิกอุณหภูมิต่ำ (ดร. อนุชา วรรณก้อน)
• สูตรเคลือบเซรามิกอุณหภูมิต่ำไร้สารตะกั่ว (ดร. อนุชา วรรณก้อน)
• กระเบื้อง อิฐ และ ถ้วยทนไฟจากเศษแก้วและกากของเสียจากอุตสาหกรรม (ดร. อนุชา วรรณก้อน / ดร. สมัญญา สงวนพรรค)
• เทคโนโลยีไมโครเวฟเพื่อการประหยัดพลังงานสำหรับอุตสาหกรรมเซรามิก (ดร. ดวงเดือน อาจองค์)

ติดต่อหน่วยวิจัย

คุณเปรียวธิดา จันทรัตน์ (นักวิเคราะห์)
Email : priawthida.jan@mtec.or.th

Research Team in Ceramics and Construction Materials Research Group

Ceramic Engineering Research Team

Ceramic Engineering Research Team

Click Here

Ceramic Chemistry Research Team

Ceramic Chemistry Research Team

Click Here

Ceramic and Glass Research Team

Ceramic and Glass Research Team

Click Here
Scroll Up