Conferences

การจัดประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัย/วิชาการ การแลกเปลี่ยนความรู้ เทคโนโลยี ประสบการณ์ และความคิดเห็นในหัวข้อการวิจัยและพัฒนา รวมถึงการสร้างเครือข่ายพันธมิตรเพื่อเชื่อมโยงไปสู่การทำงานวิจัยร่วมกัน

• 9th International Conference on Materials Science and Technology (MSAT-9)

Scroll Up