Design and Industry Solutions Laboratory

ดำเนินงานวิจัยและพัฒนาเชิงวิศวกรรม เพื่อสร้างนวัตกรรม แก้ไขปัญหา และส่งเสริมภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ โดยประยุกต์ใช้กระบวนการออกแบบที่มีรากฐานจากความเข้าใจถึงสาเหตุของปัญหาและมุมมองของผู้ใช้อย่างลึกซึ้ง

    

• รถพยาบาลโครงสร้างปลอดภัย (ดร. ศราวุธ เลิศพลังสันติ, ดร. สิทธิกร ลาภาพงศ์ และนายประสิทธิ์ วัฒนวงศ์สกุล)

• รถบรรทุกเพื่อการเกษตร (ดร. ศราวุธ เลิศพลังสันติ และ ดร. ฉัตรชัย ศรีสุรางค์กุล)

• การวิเคราะห์โครงสร้างอากาศยานไร้คนขับแบบปีกนิ่ง (ดร. สิทธิกร ลาภาพงศ์)

• การพัฒนาต้นแบบระบบอัตโนมัติสำหรับกำจัดคราบฟิลม์น้ำยางบนจานเครื่องปั่นน้ำยางข้น (ดร. จอมขวัญ มั่นแน่)

• การปรับปรุงความแข็งแรงของแผงระเหยที่ใช้กับก๊าซเหลว (นายณรงค์ พิทักษ์ทรัพย์สิน)

• รถบรรทุกอเนกประสงค์ (ดร. ฉัตรชัย จันทร์เด่นดวง)

• การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ (ดร. สิทธา สุขกสิ และดร. ศราวุธ เลิศพลังสันติ)

• การวิเคราะห์ความสบายทางด้านอุณหภูมิของผู้ใช้เครื่องปรับอากาศ (ดร. ภัทรพงศ์ ชูปัญญา)

• การแก้ไขและพัฒนาเครื่องจักรเพื่อช่วยในกระบวนการผลิตตลับหมึก (ดร. ก่อเกียรติ เศษชัยชาญ, ดร. ศศิธร ศรีสวัสดิ์, ดร. จอมขวัญ มั่นแน่ และนายเอนก ภู่จำนงค์)

• การพัฒนาเทคโนโลยีการหล่อชิ้นงานเหล็กหล่อแกรไฟต์กลมผนังบาง (นายพีรกิตติ์ วิริยะรัตนศักดิ์)

• ด้านระบบยานยนต์ (Automotive Systems) ออกแบบ สร้างแบบจำลอง วิเคราะห์ พัฒนา และทดสอบชิ้นส่วนรวมถึงระบบยานยนต์ ทั้งทางด้านสมรรถนะ ด้านประสิทธิภาพ ด้านคุณภาพ และด้านความปลอดภัย

• ด้านอุตสาหกรรม (Industry Solutions) ให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหาภาคอุตสาหกรรม ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพ เปลี่ยนกระบวนทัศน์ในระบบการผลิต และการพัฒนาเครื่องจักรกลรูปแบบใหม่ที่เหมาะสม

• ด้านคุณภาพชีวิตประชากร (Human-Centric Design) การออกแบบด้วยการใช้ความเข้าใจถึงผู้ใช้อย่างลึกซึ้ง ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือแนวทางใหม่ เพื่อแก้ปัญหา ตอบสนองความจำเป็น และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น ผู้สูงอายุ เป็นต้น

ดร.ศราวุธ เลิศพลังสันติ (นักวิจัยอาวุโส)
โทร. 0 2564 6500 ต่อ 4350 โทรสาร 0 2564 6370
sarawutl@mtec.or.th

นางสาวฝอยฝน ศรีสวัสดิ์ (ผู้ช่วยวิจัยอาวุโส)
โทร. 0 2564 6500 ต่อ 4349 โทรสาร 0 2564 6370
foifons@mtec.or.th

Scroll Up