Lightweight Engineering Laboratory

ดำเนินงานวิจัยและพัฒนาทางด้านโครงสร้างน้ำหนักเบา โดยการใช้องค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมในการออกแบบและการวิเคราะห์คอมพิวเตอร์ขั้นสูงเพื่อหาแนวทางในการลดน้ำหนักของโครงสร้างที่ศึกษา รวมถึงการศึกษาและดำเนินการทดสอบเพื่อพิสูจน์ที่ครอบคลุมไปถึงการพิจารณาความเป็นไปได้ในการเลือกวัสดุทางเลือกใหม่มาใช้เพื่อทำให้โครงสร้างมีน้ำหนักเบาลง

• ต้นแบบรถโดยสารไฟฟ้าขนาด 9 เมตรแบบ BEV (ดร. ชินะ เพ็ญชาติ)

• Design guideline สำหรับกระบวนการขึ้นรูปแบบ Roll form (ดร. สุธี โอฬารฤทธินันท์)

• ต้นแบบจานรวมรังสีแสงอาทิตย์ (นายปิยพงศ์ เปรมวรานนท์)

• การวิเคราะห์กลไกการระบายความร้อนภายในหลอดไฟรถยนต์ขนาดเล็ก (นายเจนวิทย์ โสภารัตน์)

• เครื่องสแกนสามมิติ (Optical 3D scanner) ติดต่อ: wuttips@mtec.or.th

• เครื่องสแกนสามมิติแบบพกพา (Portable laser 3D scanner) ติดต่อ: wuttips@mtec.or.th

• กล้องจับภาพความเร็วสูง (High speed camera) ติดต่อ: chinab@mtec.or.th

• เครื่อง Hydraulic Press 200 ตัน ติดต่อ: atapolp@mtec.or.th

ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมน้ำหนักเบา

ดร. ชินะ เพ็ญชาติ
โทร. 0 2564 6500 ต่อ 4382
chinab@mtec.or.th

นายปิยพงศ์ เปรมวรานนท์
โทร. 0 2564 6500 ต่อ4384
piyapp@mtec.or.th

Scroll Up