Machinery Development Laboratory

เป็นกลุ่มที่ประกอบด้วยบุคลากรในสายงานวิศวกรรมที่มีเป้าหมายในการพัฒนางานด้านการออกแบบและปรับปรุงเครื่องจักรกล ชิ้นส่วน และพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ทั้งจากผลงานที่พัฒนาขึ้นเองและพัฒนาร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร โดยผลงานที่เกิดขึ้นเหล่านี้จะช่วยตอบโจทย์การยกระดับขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีการพัฒนาเครื่องจักรกลให้กับประเทศ

การผลิตแบบหล่อทรายรวดเร็วชนิดไร้กระสวน (Patternless Sand Moulding) ผลงานที่พัฒนาและได้รับอนุสิทธิบัตรการประดิษฐ์ เป็นการนำเสนอรูปแบบการสร้างแบบทรายสำหรับงานหล่อเหล็กด้วยเครื่องมือกลภายใต้แนวคิดการทำต้นแบบรวดเร็ว

การผลิตแบบหล่อทรายรวดเร็วชนิดไร้กระสวน (Patternless Sand Moulding)
– พัฒนาต้นแบบเทคโนโลยีการขึ้นรูปแบบหล่อทรายสำหรับงานหล่อโลหะด้วยกระบวนการรวดเร็ว (rapid tooling)
– ประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์/ประหยัด/กระชับขั้นตอน ในการหล่อขึ้นรูปชิ้นงานต้นแบบ หรืองานหล่อจำนวนน้อยชิ้น
– ขอรับการคุ้มครองเป็นทรัพย์สินทางปัญญาในนาม สวทช. แล้ว

  • การปรับปรุงงานออกแบบและผลิตตะกรับในเตาเผาชีวมวลด้วยเทคโนโลยีทางโลหะวิทยาเป็นการออกแบบและพัฒนาด้วยเทคโนโลยีวิศวกรรมย้อนรอย การปรับปรุงทั้งการเลือกใช้โลหะ การลดน้ำหนัก การเพิ่มความแข็งแรง นำเสนอผลลัพธ์ได้ทั้งในระดับต้นแบบอุตสาหกรรมและอนุสิทธิบัตร
การปรับปรุงงานออกแบบและผลิตตะกรับในเตาเผาชีวมวลด้วยเทคโนโลยีทางโลหะวิทยา
– พัฒนาผลงานด้วยกระบวนการวิศวกรรมย้อนรอย reverse engineering โดยเริ่มต้นจากการศึกษาปัญหาตามแนวทางการวิเคราะห์ความเสียหายทางงโลหะวิทยา การปรับปรุง แก้ไขจุดบกพร่องด้วยเทคโนโลยีทางวิศวกรรม
– ปรับปรุงแบบด้วยการลดน้ำหนัก เลือกใช้โลหะที่มีความทนทานต่อความร้อนและสมบัติทางกลที่สูงขึ้นที่สามารถอ้างอิงได้ตามหลักวิชาการ
– ออกแบบและประเมินด้วยเทคนิคทางคอมพิวเตอร์
– วางแผนการผลิตในระดับ mass production เพื่อรองรับ economy of scale สำหรับการขยายผลและสร้างผลกระทบเชิงพาณิชย์
– นำเสนอผลงานที่ใช้งานทดแทนได้เหนือกว่าเดิม มีต้นทุนต่อหน่วยที่ถูกลง และยื่นจดผลงานทรัพย์สินทางปัญญาในนาใ สวทช.แล้ว

  • งานพัฒนาสร้างต้นแบบเรือดูดเลนแบบเอนกประสงค์ สะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบก ออกแบบและพัฒนาขึ้นเพื่อนำเสนอภายใต้โครงการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่าและตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เพื่อต้องการให้ mtec สวทช. มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาการระบายน้ำให้กับพื้นที่เขตเมือง ทั้งการกวาดเก็บผักตบชวาและปรับปรุงร่องน้ำ
งานพัฒนาสร้างต้นแบบเรือดูดเลนแบบเอนกประสงค์ สะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบก
– ผลงานที่พัฒนาขึ้นในโครงการพัฒนาสร้างเครื่องจักรต้นแบบด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่ ในความร่วมมือระหว่าง MTEC สวทช. และ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
– ดำเนินตามข้อสั่งการจากรัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ที่ต้องการให้นักพัฒนาผลงานเชิงวิศวกรรมของไทยได้มีส่วนร่วมในการแก้หรือบรรเทาปัญหาน้ำท่วมและระบบการระบายน้ำในเขตมืองที่เกิดขึ้นจากการสะสมของผักตบชวา ขยะลอย และร่องน้ำตื้นเขิน

  • เครื่องมือห้องปฏิบัติการ (กลุ่มเครื่องมือหลัก เพื่องานวิศวกรรมย้อนรอย การพัฒนาชิ้นส่วนโลหะและชิ้นส่วนเครื่องจักร)
  • เครื่องมือห้องปฏิบัติการ (กลุ่มเครื่องมือสนับสนุน)
  • เครื่องมือห้องปฏิบัติการ (ชุดพัฒนาต้นแบบรวดเร็วเพื่องานวิจัย ทดสอบและจัดแสดง)

ห้องปฏิบัติการงานพัฒนาเครื่องจักรกลและการแปรรูปปาล์มน้ำมัน
คุณธนาภรณ์ โกราษฎร์
โทร. 0 2564 6500 ต่อ 4030
thanapk@mtec.or.th

Scroll Up