Environment Research Group

ภารกิจ บทบาท

หน่วยวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม มีภารกิจในการวิจัย พัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีวัสดุและการจัดการเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ขอบเขตงาน

1. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
2. พัฒนาวิธีการทดสอบเพื่อให้ได้ข้อมูลและความรู้ใหม่เกี่ยวกับวัสดุเพื่อสิ่งแวดล้อม
3. ออกแบบระบบและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีวัสดุเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
4. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
5. วิจัยและหาแนวทางการจัดการและการใช้ประโยชน์ทรัพยากร
6. พัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจรักษ์สิ่งแวดล้อม
        – การสร้างความตระหนักแก่ผู้ประกอบการไทยเกี่ยวกับมาตรการรักษาสิ่งแวดล้อมของประเทศคู่ค้า เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถปรับตัวได้ทันท่วงที
7. วิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
        – การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน วทน. ในรูปแบบของฐานข้อมูล เพื่อประยุกต์ใช้กับงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและบริโภคที่ยั่งยืน

ตัวอย่างผลงาน

• เม็ดหินเบา และวัสดุเพาะปลูกเอ็มเทค (ดร. ผกามาศ แซ่หว่อง)
• เพคตินจากเปลือกส้มโอ (ดร. ภาวดี เมธะคานนท์)
• ชุดทดสอบอย่างง่ายสำหรับการตรวจวัดหาเฮกซะวาเลนท์โครเมียม (ดร. ศุภมาส ด่านวิทยากุล)
• ฐานข้อมูลวัฏจักรชีวิตของโครงสร้างพื้นฐานประเทศไทย (ดร. จิตติ มังคละศิริ)
• แนวทางเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายฟุตพรินต์สิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ (ดร. จิตติ มังคละศิริ และคณะ)
• ค่า Emission Factor สำหรับขึ้นทะเบียนคาร์บอนฟุตพรินต์ผลิตภัณฑ์ โดยแบ่งตามประเภทกลุ่ม อาทิ กลุ่มปิโตรเคมี กลุ่มพลังงาน กลุ่มไฟฟ้า (ฤทัยรัตน์ วิศาลสุวรรณกร, วันวิศา ฐานังขะโน และคณะ)
• ค่าตัวชี้วัดฟุตพรินต์วัสดุและการบริโภควัสดุพื้นฐานในประเทศเพื่อรายงานผลการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย (ดร. เสกสรร พาป้อง อธิวัตร จิรจริยาเวช และคณะ)
• ค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมสีเขียวของประเทศไทยในกลุ่มอุตสาหกรรม ซีเมนต์ ยาง และเหล็ก (อธิวัตร จิรจริยาเวช และคณะ)

เครื่องมือ

ติดต่อหน่วยวิจัย

หน่วยวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม
คุณภารดี บุญรอง นักวิเคราะห์
Email : paradeeb@mtec.or.th
โทรศัพท์ : 025646500 ext. 4303
โทรสาร : 0 2564 6402

Laboratory in Environmental Research Unit

LCA Laboratory

LCA Laboratory

Click Here

Materials and System Solution for Environmental Management Laboratory

Materials and System Solution for Environmental Management Laboratory

Click Here

Materials Technology for Environment Laboratory

Materials Technology for Environment Laboratory

Click Here
Scroll Up