Materials for Energy Research Group

ภารกิจ บทบาท

หน่วยวิจัยวัสดุสำหรับพลังงานตระหนักถึงปัญหาพลังงานของประเทศ จึงดำเนินงานวิจัย พัฒนา วิเคราะห์ ทดสอบ วัสดุและระบบที่เกี่ยวข้องกับการผลิตพลังงาน รวมถึงตรวจสอบคุณสมบัติของเชื้อเพลิง หน่วยวิจัยฯ มีความพร้อมด้านบุคลากรที่ชำนาญ และห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ ห้องปฏิบัติการประกอบด้วยห้องปฏิบัติการพลังงานทดแทน และห้องปฏิบัติการวัสดุและงานระบบเพื่อใช้ประโยชน์จากพลังงานไฟฟ้าเคมี โดยมุ่งเน้นการผลิตผลงานวิจัยเป็นประโยชน์ต่อการลดต้นทุนด้านพลังงานของประเทศ

Works

  • งานวิจัยด้านเซลล์เชื้อเพลิง :
    •  งานวิจัยด้านการผลิตไฮโดรเจนจากเอทานอล มีเทน และก๊าซชีวภาพ โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาที่พัฒนาขึ้นเองในห้องปฏิบัติการ
 

•  งานวิจัยด้านเซลล์เชื้อเพลิงแบบออกไซด์ของแข็งเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอนและเซลล์เชื้อเพลิงจุลชีพ  พัฒนาวัสดุและระบบควบคุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และยืดอายุการใช้งาน
•  งานวิจัยด้านสารดูดซับสำหรับคาร์บอนไดออกไซด์ และไฮโดรเจนซัลไฟด์ ทั้งชนิดเหลวสำหรับทำความสะอาดก๊าซชีวภาพ และแบบของแข็งเพื่อรองรับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี

งานวิจัยด้านแบตเตอรี่และระบบกักเก็บพลังงาน :
•  งานวิจัยด้านอุปกรณ์กักเก็บพลังงาน เช่น แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน แบตเตอรี่ตะกั่วกรด และตัวเก็บประจุยิ่งยวด
•  วิเคราะห์ทดสอบ ให้คำปรึกษาด้านวัสดุ ระบบควบคุม ระบบวัดและวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตหรือกักเก็บพลังงาน เพื่อใช้งานด้านยานยนต์ไฟฟ้า ระบบสำรองไฟฟ้า และ        ระบบกักเก็บพลังงานสำหรับกริด
•  ศึกษามาตรฐานการทดสอบแบตเตอรี่และตัวเก็บประจุยิ่งยวด

•  ศึกษานโยบายด้านการกำจัดซากแบตเตอรี่ร่วมกับหน่วยวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม

งานวิจัยด้านพลังงานทดแทน :
•  งานวิจัยด้านไบโอดีเซล เพื่อยกระดับคุณภาพไบโอดีเซล H-FAME ในการใช้งานร่วมกับดีเซลในสัดส่วนที่สูงขึ้น

•  ชุดทดสอบไบโอดีเซลอย่างง่ายเพื่อใช้ในการประเมินราคาซื้อขาย
•  งานวิจัยด้านเชื้อเพลิงดีโซฮอล์สำหรับรถยนต์ดีเซล  เพื่อส่งเสริมการใช้เอทานอลในประเทศ โดยศึกษาการใช้ไบโอดีเซลเป็นสารเติมแต่งเพื่อเป็นตัวประสานไม่ให้
เกิดการแยก ชั้นระหว่างเอทานอลและน้ำมันดีเซล เพื่อลดการนำเข้าตัวประสานจากต่างประเทศที่มีราคาสูง
•  งานวิจัยและพัฒนาแบบจำลองการใช้พลังงานในภาคขนส่ง เพื่อประเมินผลกระทบจากการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพ และยานยนต์ที่มีประสิทธิภาพสูง ในภาคขนส่งของประเทศ
•  งานวิจัยด้านพลังงานลม ศึกษาเทคโนโลยีกังหันลมแบบต่างๆ เน้นพัฒนาสมรรถนะของกังหันลมที่ความเร็วลมต่ำ
• งานวิจัยด้านพลังงานชีวมวล ศึกษาการใช้ชีวมวลจากพืชผลทางเกษตรที่เหลือใช้หรือของเสียจากอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นเชื้อเพลิงและพลังงาน รวมทั้งเทคโนโลยีสำหรับ      พลังงานชีวมวล เพื่อช่วยส่งเสริมความมั่นคงและยั่งยืนด้านพลังงานในอนาคตของประเทศ

Contact Us

คุณวนิตา ปาวสกุล (นักวิเคราะห์)
Email : wanitap@mtec.or.th
โทรศัพท์ : 0 2564 6500 ext. 4304
โทรสาร :   0 2564 6402

Research Team in Materials for Energy Research Group

Renewable Energy Research Team

Renewable Energy Research Team

Click Here

Electrochemical Materials and System Research Team

Electrochemical Materials and System Research Team

Click Here
Scroll Up