Electrochemical Materials and System Laboratory

1. วิจัยพัฒนา วิเคราะห์ทดสอบ และให้คำปรึกษา ด้านวัสดุ การออกแบบอุปกรณ์ ระบบควบคุม ระบบวัด ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและกักเก็บพลังงานด้วยกระบวนการเคมีไฟฟ้า เช่น แบตเตอรี่และตัวเก็บประจุยิ่งยวด(supercapacitor) สำหรับการใช้งานด้านยานยนต์ไฟฟ้า ระบบสำรองไฟฟ้า ระบบกักเก็บพลังงานสำหรับโครงข่ายไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ
2. ให้คำปรึกษา และศึกษาด้านมาตรฐานการทดสอบแบตเตอรี่และตัวเก็บประจุยิ่งยวด รวมไปถึงศึกษานโยบายด้านการกำจัดซากแบตเตอรี่
3. วิจัยพัฒนาองค์ความรู้ด้านเซลล์เชื้อเพลิงแบบออกไซด์ของแข็ง (Solid Oxide Fuel Cell) แบบเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอน(Proton Exchange Membrane Fuel Cell) และเซลล์เชื้อเพลิงจุลชีพ (Microbial Fuel Cell)
4. วิจัยพัฒนา การผลิตไฮโดรเจนจากเอทานอลและก๊าซชีวภาพ รวมถึงสารดูดซับสำหรับทำความสะอาดก๊าซเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพและปิโตรเคมี

งานวิจัยด้านเซลล์เชื้อเพลิง:
    • งานวิจัยด้านการผลิตไฮโดรเจนจากเอทานอล มีเทน และก๊าซชีวภาพ โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาที่พัฒนาขึ้นเองในห้องปฏิบัติการ
  • งานวิจัยด้านเซลล์เชื้อเพลิงแบบออกไซด์ของแข็งเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอนและเซลล์เชื้อเพลิงจุลชีพ พัฒนาวัสดุและระบบควบคุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และยืดอายุการใช้งาน
ต้นแบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิง 1 กิโลวัตต์
  • งานวิจัยด้านสารดูดซับสำหรับคาร์บอนไดออกไซด์ และไฮโดรเจนซัลไฟด์ ทั้งชนิดเหลวสำหรับทำความสะอาดก๊าซชีวภาพ และแบบของแข็งเพื่อรองรับอุตสาหกรรม ปิโตรเคมี
งานวิจัยด้านแบตเตอรี่และระบบกักเก็บพลังงาน :
  • งานวิจัยด้านอุปกรณ์กักเก็บพลังงาน เช่น แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน แบตเตอรี่ตะกั่วกรด และตัวเก็บประจุยิ่งยวด
    • วิเคราะห์ทดสอบ ให้คำปรึกษาด้านวัสดุ ระบบควบคุม ระบบวัดและวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตหรือกักเก็บพลังงาน เพื่อใช้งานด้านยานยนต์ไฟฟ้า ระบบสำรองไฟฟ้า และระบบกักเก็บพลังงานสำหรับกริด
  • ศึกษามาตรฐานการทดสอบแบตเตอรี่และตัวเก็บประจุยิ่งยวด
  • ศึกษานโยบายด้านการกำจัดซากแบตเตอรี่ร่วมกับหน่วยวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม

Scroll Up