Polymers Research Unit

ภารกิจ บทบาท

วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ รวมถึงการบริการทางเทคนิค โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร อุตสาหกรรมพลาสติก และสิ่งทอ มีเป้าหมายพัฒนาความรู้ เทคโนโลยี และต้นแบบเชิงพาณิชย์ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาของอุตสาหกรรม และส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจในภาพรวม

มุ่งเน้นการสร้างความรู้พื้นฐาน และทักษะของบุคลากร ซึ่งส่งผลให้เกิดเป็นเทคโนโลยีที่สำคัญหลายด้าน เช่น การสังเคราะห์โพลิเมอร์และสารเติมแต่งชนิดใหม่ การพัฒนาฟิล์มและชิ้นส่วนพลาสติกที่มีสมบัติพิเศษ เทคโนโลยีการขึ้นรูปพลาสติกย่อยสลายได้ นอกจากนี้ยังเกิดเป็นการพัฒนาและออกแบบโครงสร้างเส้นใยชนิดพิเศษ การพัฒนาสีย้อมธรรมชาติ รวมถึงการประยุกต์ใช้ศาสตร์ทางรีโอโลยีเพื่อการศึกษาและพัฒนาคุณภาพของอาหาร งานวิจัยและพัฒนาต่างๆ เหล่านี้ มุ่งสู่การสร้างสรรค์และการพัฒนาสิ่งที่มีประโยชน์สำหรับอุตสาหกรรมและส่วนรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมการเกษตรของประเทศไทย

ด้วยความพร้อมในด้านบุคคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางจำนวนมาก รวมถึงมีห้องปฏิบัติการที่มีศักยภาพสูงในการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาอุตสาหกรรมโพลิเมอร์ของประเทศได้อย่างต่อเนื่อง

Works

• โครงการปรับปรุงระบบสายส่งกระแสไฟฟ้า เช่น ห่วงรัดสายเคเบิ้ลอากาศ (snap-tie) และ HDPE Cable Spacer (ดร. วุฒิพงษ์ รังษีสันติวานนท์)
• ฝาจุกสำหรับบรรจุภัณฑ์ของเหลว เพื่อช่วยป้องกันการสำลักในระหว่างริน (ดร. พัชรี ลาภสุริยกุล)
• เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ยืดอายุผลิตผลสด (ดร. วรรณี ฉินศิริกุล)
• การพัฒนาตัวเติมและบรรจุภัณฑ์เพื่อชะลอการสุกของผลิตผลสด (ดร. ดวงพร ศิกิตติกุล และ ดร. อศิรา เฟื่องฟูชาติ)
• เทคโนโลยีการพัฒนาสีย้อมผ้าธรรมชาติสำหรับเส้นใยเฮมพ์ (ดร. มณฑล นาคปฐม)
• เส้นใยสององค์ประกอบ (bicomponent fibers) เพื่อให้เส้นใยมีสมบัติที่แปลกใหม่ (ดร. จุรีรัตน์ ประสาร)
• การพัฒนาคุณภาพเนื้อสัมผัสอาหารด้วย food structuring concept: มายองเนสปราศจากไขมัน ไส้กรอกไขมันต่ำ แป้งชุบทอดลดการอมน้ำมัน และขนมปังปราศจากกลูเต็น (ดร. อศิรา เฟื่องฟูชาติ, ดร. นิสภา ศีตะปันย์, ดร. ชัยวุฒิ กมลพิลาส และดร. ภาวดี เมธะคานนท์)
• สารอินทรีย์ชนิดใหม่สำหรับนำไปใช้ในไดโอดเปล่งแสงจากสารอินทรีย์ (ดร. ธนศาสตร์ สุขศรีเมือง และ ดร. สมบุญ สหสิทธิวัฒน์)
• ฟิล์มพลาสติกลดรังสีความร้อนจาก Near Infrared Radiation สำหรับโรงเรือน

Contact Us

คุณชนิต วานิกานุกูล นักวิเคราะห์อาวุโส
โทรศัพท์ : 0 2564 6500 ต่อ 4386 โทรสาร : 0 2564 6402
อีเมล : chanitw@mtec.or.th

คุณกนกพร มั่นสกุล นักวิเคราะห์
โทรศัพท์ : 0 2564 6500 ต่อ 4305 โทรสาร : 0 2564 6402
อีเมล : kanokpom@mtec.or.th

 

Laboratory in Polymers Research Unit

Polymer Physics Laboratory

Polymer Physics Laboratory

Click Here

Textiles Laboratory

Textiles Laboratory

Click Here

Polymer Chemistry Laboratory

Polymer Chemistry Laborato

Click Here

Plastics Technology Laboratory

Plastics Technology Laboratory

Click Here
Scroll Up