รางวัลการวิจัย

POSTER PRESENTATION AWARD

ท่านสามารถ download ใช้ได้แล้ววันนี้ ฟรี “พจนานุกรมศัพท์วัสดุศาสตร์และเทคโนโลยี”

JSPS HOPE Fellow

[ENG] ท่านสามารถ download ใช้ได้แล้ววันนี้ ฟรี “พจนานุกรมศัพท์วัสดุศาสตร์และเทคโนโลยี”

รางวัลนักโลหวิทยาดีเด่นด้านอุตสาหกรรม ประจำปี 2559

ดร.จุลเทพ ขจรไชยกูล ผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค สวทช.) รับรางวัลนักโล่ห์วิทยาดีเด่นด้านอุตสาหกรรม ประจำปี 2559 งาน “การประชุมวิชาการทางโลหวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10” (The 10th Thailand International Metallurgy Conference หรือ TIMETC-10)

รางวัลนักโลหวิทยาดีเด่น

ดร. อัญชลี มโนนุกูล นักวิจัยอาวุโส เอ็มเทค สวทช. รับรางวัลนักโลหวิทยาดีเด่นด้านวิชาการ ประจำปี 2559 งาน “การประชุมวิชาการทางโลหวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10” (The 10th Thailand International Metallurgy Conference หรือ TIMETC-10) รางวัลนักโลหวิทยาดีเด่น (Thailand Metallurgist Award) เป็นรางวัลเพื่อเชิดชูเกียรตินักโลหวิทยาไทยที่มีผลงานดีเด่นและมีคุณค่าต่อวงการโลหวิทยาของประเทศไทย และเพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนสนับสนุนให้มีการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านโลหวิทยาที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับโลหะภายในประเทศ และเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรในแวดวงโลหการสู่เวทีระดับอาเซียน โดยจัดงานประกาศผลรางวัลนักโลหะวิทยา ใน “การประชุมวิชาการทางโลหะวิทยาแห่งประเทศไทย”

“พัฒนากระบวนการผลิตโฟมไททาเนียมบริสุทธิ์แบบเซลล์เปิด”

รางวัล ประเภทผลงานวิจัย ระดับ ดีมากผลงานวิจัยเรื่อง “พัฒนากระบวนการผลิตโฟมไททาเนียมบริสุทธิ์แบบเซลล์เปิด โดยใช้กระบวนการชุบสารแขวนลอยกับต้นแบบโฟมพอลิเมอร์” (Fabrication of Open-Cell Commercially Pure Titanium Foam Using Slurry Impregnated Polymeric Foam) คณะผู้ร่วมวิจัย: 1. ดร.อัญชลี มโนนุกุล ห้องปฏิบัติการโลหะวิทยาขั้นสูง หน่วยวิจัยโลหะ 2. Mrs.Makiko Tange บริษัท ไทเซ โคเกียว (ประเทศไทย) จำกัด 3. นายปฐมภูมิ ศรีกุดเวียน ห้องปฏิบัติการโลหะวิทยาขั้นสูง หน่วยวิจัยโลหะ (ปัจจุบันสังกัดห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการจัดการวัสดุเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หน่วยวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม) 4. นายนิพนธ์ เด็นหมัด ห้องปฏิบัติการโลหะวิทยาขั้นสูง หน่วยวิจัยโลหะ (ปัจจุบันลาศึกษาต่อ) ชื่อรางวัลและเกียรติยศที่ได้ : รางวัลระดับดีมาก สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย หน่วยงานที่ให้รางวัลและเกียรติยศ: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ผู้มอบ: รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอกประจิน […]

1 2 3 5
Scroll Up