ระดับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ประเภทนำเสนอผลงานวิชาการในรูปแบบโปสเตอร์

โครงการ/ผลงานที่ได้รับรางวัล : การผลิตวัสดุทนไฟชนิดคอร์เดียไรท์จากส่วนผสมผงฝุ่นบัฟฟ์อลูมิเนียม
(The Fabrication of Refractory Cordierite from Aluminium Buff Mixture)
นักวิจัยเจ้าของผลงาน : ผศ.ดร.นันทพร คงคะจันทร์ (ม.ธรรมศาสตร์) ดร.ปริญญา ฉกาจนโรดม (ม.เกษตรศาสตร์) และ นางสาววารุณี บวรเกียรติแก้ว (MTEC)…
ชื่อรางวัลและเกียรติยศที่ได้รับ Best Poster Award 1stRunner-up
หน่วยงานที่ให้รางวัลและเกียรติยศ: International Conference on Traditional and Advanced Ceramics 2015(ICTA 2015)
พิธีมอบรางวัลและเกียรติยศ :
ชื่องาน : International Conference on Traditional and Advanced Ceramics 2015(ICTA 2015) ..
สถานที่ : Bangkok International Trade & Exhibition Centre (BITEC) วัน : 9-10 September 2015

ที่มาและความสำคัญของรางวัลและเกียรติยศ
The aim of this work is to propose the utilization of aluminium buff from aluminium part manufacturer as a raw material for cordierite batch composition. The powder mixtures were compacted by uniaxial pressing. The green compacts were sintered at temperature in the range 1300-1400°C for 2 hours in air. The physical properties were characterized by Archimedes method and dilatometry. Phase analysis was done by X-ray diffraction (XRD). The XRD analysis showed the major phase was cordierite along with sapphirine as a secondary phase. The lowest linear thermal expansion coefficient of 2.5×10-6 °C-1was achieved from the specimen sintered at 1375 °C

รายละเอียดโครงการ/ผลงานที่ได้รับรางวัลและเกียรติยศ
ทางโครงการได้นำผงฝุ่นบัฟฟ์อลูมิเนียมซึ่งเป็นของเสียจากอุตสาหกรรมการขึ้นรูปชิ้นส่วนอลูมิเนียม มาเป็นส่วนผสมวัตถุดิบในการผลิตเป็นวัสดุทนไฟชนิดคอร์เดียไรท์ ชิ้นงานตัวอย่างผ่านการอัดขึ้นรูป และเผาทดลองที่อุณหภูมิต่างๆ ที่กำหนดไว้ในการทดลอง โดยทางโครงการได้ตรวจสอบองค์ประกอบทางเฟสด้วยเทคนิค XRD เพื่อยืนยันได้ว่าเป็นส่วนประกอบของคอร์เดียไรท์ และตรวจสอบสมบัติทางกายภาพและโครงสร้างจุลภาคของตัวอย่างงานด้วยเทคนิค SEM

Scroll Up