รางวัล
ประเภทผลงานวิจัย การประกวดโปสเตอร์
ระดับ ชาติ

โครงการ/ผลงานที่ได้รับรางวัล : การวิเคราะห์รูปแบบการเสียหายของท่อลดความร้อนยิ่งยวด
นักวิจัยเจ้าของผลงาน :
1.ศิริวรรณ อ่วมปาน
2. สยาม แก้วคำไสย์
3. ณมุรธา สถิรจินดา พอลสัน
ชื่อรางวัลและเกียรติยศที่ได้รับ : รองชนะเลิศการประกวดโปสเตอร์
หน่วยงานที่ให้รางวัลและเกียรติยศ : หน่วยงาน.สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมกับสถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สถาบันอุดมศึกษา สมาคมวิชาชีพและภาคเอกชน.
ผู้มอบ.สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
พิธีมอบรางวัลและเกียรติยศ: งานการประชุมวิชาการทางโลหวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9..
สถานที่.ณ โรงแรมชาโต เดอ เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา วันที่..25-27 พฤศจิกายน 2558

ที่มาและความสำคัญของรางวัลและเกียรติยศ
สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมกับสถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สถาบันอุดมศึกษา สมาคมวิชาชีพและภาคเอกชน ขอเชิญท่านเข้าร่วมการประชุมวิชาการทาง โลหวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9 (TMETC9) ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมชาโต เดอ เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ภายใต้ Theme ‘Ab Initio Metallurgy for the Future’ หรือ ‘แรกเริ่มโลหการวิวัฒนาการสู่อนาคต’ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัย และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางด้านโลหวิทยาระหว่างคณาจารย์ นักวิจัย นิสิตนักศึกษา ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ สมาคมวิชาชีพบุคลากรจากภาคเอกชนรวมถึงผู้ที่สนใจทั่วไป ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ งานวิจัย และแนวคิดทางโลหวิทยาใหม่ ๆ ซึ่งกันและกัน.

รายละเอียดโครงการ/ผลงานที่ได้รับรางวัลและเกียรติยศ
ชิ้นส่วนลดความร้อนยิ่งยวดถูกออกแบบมาเพื่อควบคุมการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่เกิดขึ้นจากพ่นน้ำเย็นเข้าไปในกระแสไอน้ำอุณหภูมิสูงที่ไหลอยู่ภายในให้อยู่ในค่าที่ควบคุม ความรุนแรงของความเสียหายจากการล้าตัวเนื่องจากความร้อนมักได้รับปัจจัยส่งเสริมจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่เกิดขึ้นในอุปกรณ์ลดความร้อนยิ่งยวด ในการศึกษาครั้งนี้ โรงงานปิโตรเคมีได้ตรวจพบรอยแตกร้าวตามแนวเส้นรอบวงของท่อลดความร้อนยิ่งยวด ท่อดังกล่าวผลิตจากเหล็กกล้าไร้สนิมตามข้อกำหนดของ ASTM A312 เกรด TP347H ในระหว่างการใช้งาน ท่อดังกล่าวทำหน้าฉีดพ่นน้ำที่อุณหภูมิ 160 องศาเซลเซียสเข้าไปในท่อไอน้ำที่อุณหภูมิสูงเพื่อควบคุมให้มีอุณหภูมิและความดันที่ 450 องศาเซลเซียส และ120 กก.ตร.ซม ตามลำดับ ในการวิเคราะห์หาสาเหตุความเสียหายได้ใช้เทคนิคต่างๆ ในการตรวจสอบ ได้แก่ การตรวจสอบด้วยสายตา การวิเคราะห์ส่วนผสมทางเคมี การวิเคราะห์ผิวหน้าแตกหัก การวิเคราะห์ลักษณะทางโลหวิทยาจากภาพถ่าย และการวัดความแข็ง ผลการตรวจสอบชี้ให้เห็นว่าการแตกร้าวของท่อพ่นน้ำเกิดจากกลไกการล้า ซึ่งมีปัจจัยมาจากทั้งแรงทางกลและการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ การแตกร้าวของท่อมีปัจจัยหลักมาจากความเค้นแรงดัดแบบวงรอบและการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ ดังนั้น เพื่อป้องกันไม่ให้ปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นอีกในอนาคต ต้องควบคุมอุณหภูมิของไอน้ำให้อยู่ในค่าควบคุมและต้องลดความเค้นแรงดัดลงอย่างมีนัยสำคัญ

Scroll Up