กลุ่มวิจัยการออกแบบวิศวกรรมและการผลิตขั้นสูง

ภารกิจ บทบาท

มุ่งเน้นการดำเนินงานวิจัยและพัฒนาด้านการออกแบบทางวิศวกรรมและวิศวกรรมการผลิตที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีวัสดุ โดยมีเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรมของประเทศ เป็นการนำความรู้ ความเข้าใจจากผลงานวิจัยในเชิงวิทยาศาสตร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างมีคุณค่า ทั้งในรูปของการพัฒนาฮาร์ดแวร์ อาทิ เครื่องมือ อุปกรณ์ระบบต่างๆ รวมถึงการพัฒนาซอฟต์แวร์ และกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูง

ติดต่อหน่วยวิจัย

คุณรัชนี  ม้าทอง นักวิเคราะห์
โทรศัพท์ : 0 2564 6500 ต่อ 4313 โทรสาร :   0 2564 6402
อีเมล : rutchanc@mtec.or.th

ห้องปฏิบัติการในหน่วยวิจัยการออกแบบและวิศวกรรม

ห้องปฏิบัติการระบบอัตโนมัติสําหรับกระบวนการทางวัสดุ

ห้องปฏิบัติการระบบอัตโนมัติสําหรับกระบวนการทางวัสดุ

Click Here

ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมน้ำหนักเบา

ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมน้ำหนักเบา

Click Here

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ช่วยในการคํานวณทางวิศวกรรม

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ช่วยในการคํานวณทางวิศวกรรม

Click Here

ห้องปฏิบัติการการออกแบบและแก้ปัญหาอุตสาหกรรม

ห้องปฏิบัติการการออกแบบและแก้ปัญหาอุตสาหกรรม

Click Here

ห้องปฏิบัติการงานพัฒนาเครื่องจักรกล

ห้องปฏิบัติการงานพัฒนาเครื่องจักรกล

Click Here
Scroll Up