ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ช่วยในการคํานวณทางวิศวกรรม

ทำงานวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่วยในการคำนวณทางวิศวกรรม (Computer-Aided Engineering : CAE) ทั้งในด้านการนำเทคโนโลยี CAE ไปประยุกต์ใช้กับงานวิศวกรรมจริงและในด้านการพัฒนาเทคโนโลยี CAE

  1. การวิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรมโดยใช้ซอฟต์แวร์ CAE (ดร. สมบูรณ์ โอตรวรรณะ)

1.1 การวิเคราะห์ความแข็งแรงของระบบท่อในแท่นผลิตก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทย [pdf file]

1.2 CAE สำหรับงานอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์

1.3 การวิเคราะห์ความแข็งแรงเพื่อออกแบบล้ออัลลอย

 

2. ซอฟต์แวร์ CAE เพื่อการเรียนรู้ (ดร. สมบูรณ์ โอตรวรรณะ)

2.1 CAE 3D – A Computer-Aided Engineering Software Package for Engineering Education  >>  [pdf file

1. ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ช่วยในการคำนวณทางวิศวกรรม (CAE software) เช่น Ansys, Altair HyperWorks, MSC Marc, XFlow, SolidWorks เป็นต้น
2. คอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูงเพื่อการคำนวณ

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ช่วยในการคํานวณทางวิศวกรรม
ดร. สมบูรณ์ โอตรวรรณะ
โทร : 0 2564 6500 ต่อ 4320
อีเมล : somboono@mtec.or.th

Scroll Up