ห้องปฏิบัติการงานพัฒนาเครื่องจักรกล

เป็นกลุ่มที่ประกอบด้วยบุคลากรในสายงานวิศวกรรมที่มีเป้าหมายในการพัฒนางานด้านการออกแบบและปรับปรุงเครื่องจักรกล ชิ้นส่วน และพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ทั้งจากผลงานที่พัฒนาขึ้นเองและพัฒนาร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร โดยผลงานที่เกิดขึ้นเหล่านี้จะช่วยตอบโจทย์การยกระดับขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีการพัฒนาเครื่องจักรกลให้กับประเทศ

  • เครื่องมือห้องปฏิบัติการ (กลุ่มเครื่องมือหลัก เพื่องานวิศวกรรมย้อนรอย การพัฒนาชิ้นส่วนโลหะและชิ้นส่วนเครื่องจักร)
  • เครื่องมือห้องปฏิบัติการ (กลุ่มเครื่องมือสนับสนุน)
  • เครื่องมือห้องปฏิบัติการ (ชุดพัฒนาต้นแบบรวดเร็วเพื่องานวิจัย ทดสอบและจัดแสดง)

ห้องปฏิบัติการงานพัฒนาเครื่องจักรกล
คุณธนาภรณ์ โกราษฎร์
โทร. 0 2564 6500 ต่อ 4030
thanapk@mtec.or.th

Scroll Up