กลุ่มวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม

ภารกิจ บทบาท

หน่วยวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม มีภารกิจในการวิจัย พัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีวัสดุและการจัดการเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ขอบเขตงาน

1. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
2. พัฒนาวิธีการทดสอบเพื่อให้ได้ข้อมูลและความรู้ใหม่เกี่ยวกับวัสดุเพื่อสิ่งแวดล้อม
3. ออกแบบระบบและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีวัสดุเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
4. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
5. วิจัยและหาแนวทางการจัดการและการใช้ประโยชน์ทรัพยากร
6. พัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจรักษ์สิ่งแวดล้อม
        – การสร้างความตระหนักแก่ผู้ประกอบการไทยเกี่ยวกับมาตรการรักษาสิ่งแวดล้อมของประเทศคู่ค้า เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถปรับตัวได้ทันท่วงที
7. วิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
        – การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน วทน. ในรูปแบบของฐานข้อมูล เพื่อประยุกต์ใช้กับงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและบริโภคที่ยั่งยืน

ตัวอย่างผลงาน

• เม็ดหินเบา และวัสดุเพาะปลูกเอ็มเทค (ดร. ผกามาศ แซ่หว่อง)
• เพคตินจากเปลือกส้มโอ (ดร. ภาวดี เมธะคานนท์)
• ชุดทดสอบอย่างง่ายสำหรับการตรวจวัดหาเฮกซะวาเลนท์โครเมียม (ดร. ศุภมาส ด่านวิทยากุล)
• ฐานข้อมูลวัฏจักรชีวิตของโครงสร้างพื้นฐานประเทศไทย (ดร. จิตติ มังคละศิริ)
• แนวทางเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายฟุตพรินต์สิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ (ดร. จิตติ มังคละศิริ และคณะ)
• ค่า Emission Factor สำหรับขึ้นทะเบียนคาร์บอนฟุตพรินต์ผลิตภัณฑ์ โดยแบ่งตามประเภทกลุ่ม อาทิ กลุ่มปิโตรเคมี กลุ่มพลังงาน กลุ่มไฟฟ้า (ฤทัยรัตน์ วิศาลสุวรรณกร, วันวิศา ฐานังขะโน และคณะ)
• ค่าตัวชี้วัดฟุตพรินต์วัสดุและการบริโภควัสดุพื้นฐานในประเทศเพื่อรายงานผลการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย (ดร. เสกสรร พาป้อง อธิวัตร จิรจริยาเวช และคณะ)
• ค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมสีเขียวของประเทศไทยในกลุ่มอุตสาหกรรม ซีเมนต์ ยาง และเหล็ก (อธิวัตร จิรจริยาเวช และคณะ)

เครื่องมือ

ติดต่อหน่วยวิจัย

หน่วยวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม
คุณภารดี บุญรอง นักวิเคราะห์
Email : paradeeb@mtec.or.th
โทรศัพท์ : 025646500 ext. 4303
โทรสาร : 0 2564 6402

ทีมวิจัยในกลุ่มวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม

ห้องปฏิบัติการการประเมินวัฏจักรชีวิต

ห้องปฏิบัติการการประเมินวัฏจักรชีวิต

Click Here

ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการจัดการวัสดุเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการจัดการวัสดุเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

Click Here

ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีวัสดุ
เพื่อสิ่งแวดล้อม

ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีวัสดุ
เพื่อสิ่งแวดล้อม

Click Here
Scroll Up